New Books

จารึกวัดโพธิ์ : , มรดกความทรงจำแห่งโลก /

16 hours 31 minutes ago
[กรุงเทพฯ] : วัดพระเชตุพน, 2554 . 30, 261 หน้า : , วัดพระเชตุพน จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่จารึกวัดโพธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 และงานฉลองจารึกวัดโพธิ์ : มรดกความทรงจำแห่งโลก วันที่ 24 ธันวาคม 2554- 2 มกราคม 2555. Place Hold on จารึกวัดโพธิ์ :

คู่มือการจัดประชุมและสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานที่เหมาะกับคนพิการด้านการได้ยินในบริบทประเทศไทย = , Guidebook for suitably meeting and environment arrangement at workplace for person with hearing loss in Thailand /

16 hours 31 minutes ago
By แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล.. กรุงเทพฯ : สมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร, 2558 . 80 หน้า : , สนับสนุนโดย สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย. 9786163829467 | 6163829468 Place Hold on คู่มือการจัดประชุมและสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานที่เหมาะกับคนพิการด้านการได้ยินในบริบทประเทศไทย =

การบัญชีขั้นกลาง /

16 hours 31 minutes ago
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 . 294 หน้า : 9789740328810 | 9740328814 Place Hold on การบัญชีขั้นกลาง /

แค่พิธี /

16 hours 31 minutes ago
By พระสงบ มนสฺสนฺโต.. ราชบุรี : มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต, 2559 . 140 หน้า. , ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม. 9786167870281 | 6167870284 Place Hold on แค่พิธี /

กระบวนการสร้างพื้นที่ทางสังคมของผีอีสาน = , Social space construction of spirit's Isan : รายงานการวิจัย /

16 hours 31 minutes ago
By ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์.. [มหาสารคาม] : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559 . 100 หน้า : Place Hold on กระบวนการสร้างพื้นที่ทางสังคมของผีอีสาน =

กายหรือใจ /

19 hours 33 minutes ago
By พระสงบ มนสฺสนฺโต.. ราชบุรี : มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต, 2559 . 148 หน้า. , ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม. 9786167870267 | 6167870268 Place Hold on กายหรือใจ /

เวชปฏิบัติครอบครัว 2 : , การดูแลผู้ป่วยร่วมกับครอบครัว = Family practice 2 : caring for patients with their families /

19 hours 33 minutes ago
เชียงใหม่ : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559 . 224 หน้า : 9786163980489 | 6163980484 Place Hold on เวชปฏิบัติครอบครัว 2 :

นกกับปลา /

19 hours 33 minutes ago
By พระสงบ มนสฺสนฺโต.. ราชบุรี : มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต, 2559 . 143 หน้า. , ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม. 9786167870298 | 6167870292 Place Hold on นกกับปลา /

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ในสมัยรัตนโกสินทร์ /

19 hours 33 minutes ago
By พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร.. [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสิริวัฒนภักดี, 2558 . 251 หน้า : , "พิมพ์เป็นบรรณานุสรณ์ในงานสมโภชสุพรรณบัฏ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ, ป.ธ. ๙)." Place Hold on สมเด็จพระพุฒาจารย์ ในสมัยรัตนโกสินทร์ /

เทศกาลสงกรานต์ /

19 hours 33 minutes ago
By อนุมานราชธน, | เสฐียรโกเศศ.. กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2558 . 95 หน้า : 9786162831607 Place Hold on เทศกาลสงกรานต์ /

คู่มือผีเสื้อ : , เขตสงวนชีวมณฑลห้วยทาก จังหวัดลำปาง /

19 hours 33 minutes ago
กรุงเทพฯ : ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ, สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2557 . 178 หน้า : 9786163161918 | 6163161912 Place Hold on คู่มือผีเสื้อ :

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น /

19 hours 33 minutes ago
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553 . 256 หน้า : , โครงการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กองวิชาการ และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา รหัส 000 115 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต. 9789743645846 | 9743645845 Place Hold on ภาษาศาสตร์เบื้องต้น /

คิดใหม่จุดไฟให้ชีวิต = , Light up your life /

19 hours 33 minutes ago
By พัฒนะ มรกตสินธุ์.. นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2555 . 91 หน้า : , มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. 9786162361531 | 6162361535 Place Hold on คิดใหม่จุดไฟให้ชีวิต =

The nerd of microsoft /

1 day 4 hours ago
By โสภณ ศุภมั่งมี.. กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2560 . 292 หน้า. 9786162983627 | 6162983625 Place Hold on The nerd of microsoft /

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดบนที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ : , กรณีศึกษา แปลงหมายเลข 1 สี่แยกราชเทวี /

1 day 16 hours ago
By พงศธร มนุญวัฒนพงศ์, . [ปทุมธานี] : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 12, 55 แผ่น : , การค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) Place Hold on ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดบนที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ :

ธรรมะเก็บตก.

1 day 16 hours ago
By พระสงบ มนสฺสนฺโต.. ราชบุรี : มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต, 2559 . 55 หน้า. 9786167870328 | 6167870322 Place Hold on ธรรมะเก็บตก.

บทสำรวจตัวแบบการประเมินผลนโยบายสาธารณะในประเทศไทย = , A review on models of public policy evaluation in Thailand /

1 day 16 hours ago
By ภาคภูมิ ฤกขะเมธ.. [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2560 . 57 แผ่น. Place Hold on บทสำรวจตัวแบบการประเมินผลนโยบายสาธารณะในประเทศไทย =

ชุดอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ /

1 day 16 hours ago
By กฤษณ์ แสงโพธิ์สุข, . [ปทุมธานี] : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 8, 56 แผ่น : , โครงงาน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ) Place Hold on ชุดอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ /
Checked
1 hour 29 minutes ago
Search results with limit(s): 'mc-ccode:''CGB''' at Thammasat University Libraries
Subscribe to New Books feed