New Books

เปรียบเทียบลัทธิบูชาตัวบุคคล วลาดิมีร์ เลนิน และ วลาดิมีร์ ปูติน ในบริบทการเมือง การปกครองที่ส่งผลต่อสังคม /

1 day 6 hours ago
By พลาชา คุ้มชนะ, . [ปทุมธานี] : สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 10, 64 แผ่น : , ภาคนิพนธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต. Place Hold on เปรียบเทียบลัทธิบูชาตัวบุคคล วลาดิมีร์ เลนิน และ วลาดิมีร์ ปูติน ในบริบทการเมือง การปกครองที่ส่งผลต่อสังคม /

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน และทักษะชีวิตด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สำหรับเด็กปฐมวัย : รายงานการวิจัย = , Development of reading promotion activities model to enhance reading habit and life skill : health mind and body…

1 day 6 hours ago
By ฐิติยา เนตรวงษ์.. กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2558 . 126 หน้า : Place Hold on การพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน และทักษะชีวิตด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สำหรับเด็กปฐมวัย : รายงานการวิจัย =

ลู่ทางการส่งออกน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว ตรา โมกุ โมกุ จากไทยสู่รัสเซีย /

1 day 6 hours ago
By ศิวกร ธรรมศร, . [ปทุมธานี] : สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 12, 65 แผ่น : , ภาคนิพนธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต. Place Hold on ลู่ทางการส่งออกน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว ตรา โมกุ โมกุ จากไทยสู่รัสเซีย /

สรีรวิทยา.

1 day 6 hours ago
กรุงเทพฯ : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2555 . ก-ธ, 406 หน้า : 9786163211651 | 6163211650 Place Hold on สรีรวิทยา.

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ = , Human anatomy /

1 day 6 hours ago
By วิไล ชินธเนศ.. กรุงเทพฯ : บริษัทเฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง จำกัด, 2560 . 304, xxi หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม] 2539. 9749993705 | 9789749993705 Place Hold on กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ =

การวิเคราะห์การจัดกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กตามตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ : รายงานการวิจัย = , Cluster Analysis of Small-Sized School base on Indicator for Three cycle External Quality Assessment in Roi Kean San…

1 day 6 hours ago
By อรัญ ซุยกระเดื่อง.. [มหาสารคาม] : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558 . 89 หน้า. , ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. Place Hold on การวิเคราะห์การจัดกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กตามตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ : รายงานการวิจัย =

บทความคัดสรรในการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง ทีทรรศน์ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม การสื่อสารในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน /

1 day 9 hours ago
[นนทบุรี] : หยิน หยาง การพิมพ์, 2557 . 332 หน้า : , จัดประชุม ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 9786162794612 | 616279461X Place Hold on บทความคัดสรรในการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง ทีทรรศน์ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม การสื่อสารในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน /

ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-เพื่อใคร เพื่ออะไร : พหุคำตอบต่อแรงกดทับของกระแสโลกาภิวัตน์ /

1 day 9 hours ago
กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2558 . ก-จ, 269 หน้า : , มีเนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. 9786161609931 | 6161609932 Place Hold on ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-เพื่อใคร เพื่ออะไร : พหุคำตอบต่อแรงกดทับของกระแสโลกาภิวัตน์ /

หีบบัตรกับบุญคุณ : , การเมืองการเลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายอุปถัมภ์ /

1 day 9 hours ago
By เวียงรัฐ เนติโพธิ์.. เชียงใหม่ : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 . x, 156 หน้า : 9786163980182 | 6163980182 Place Hold on หีบบัตรกับบุญคุณ :

ทาชานางแบบทรนง /

1 day 9 hours ago
By วาสกงแซลูส, ทาชา เด, . กรุงเทพฯ : สันสกฤต, 2555 . 317 หน้า : , แปลจาก: La beaute comme une arme. 9786167356327 | 6167356327 Place Hold on ทาชานางแบบทรนง /

พระมหาธาตุเจดีย์ เจริญรุ่งเรือง เรื่อง พุทธจริยะประวัติ /

2 days 6 hours ago
By ฮิ้น เฮงเส็ง.. [กรุงเทพฯ] : จูปิตัส, 2551 . 88 หน้า : , ชื่อเรื่องจากสัน Place Hold on พระมหาธาตุเจดีย์ เจริญรุ่งเรือง เรื่อง พุทธจริยะประวัติ /
Checked
2 hours 46 minutes ago
Search results with limit(s): 'mc-ccode:''CGB''' at Thammasat University Libraries
Subscribe to New Books feed