New Books

บทละครเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนแสนสะท้าน /

13 hours 41 minutes ago
By พัฒนี พร้อมสมบัติ,. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2535 . 43 หน้า : , จัดแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ เดือน พฤษภาคม 2535. Place Hold on บทละครเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนแสนสะท้าน /

บทโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ชุด พระพิราพ /

13 hours 41 minutes ago
By ประพันธ์ สุคนธชาติ.. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2528 . 39 หน้า : , จัดแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 2-8 เมษายน 2528. Place Hold on บทโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ชุด พระพิราพ /

กาลานุกรม : , พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก = Chronology of Buddhism in world civilization /

13 hours 41 minutes ago
By พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), | สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), | ประยุทธ์ ปยุตฺโต, | พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), | พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), | พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต, | พระศรีวิสุทธิโมลี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), | ปรายุชฌ์. | พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), | ประยุทธ์ อารยางกูร,. กรุงเทพฯ : ผลิธัมม์, 2552 . 180 หน้า : 9789749333259 | 974933325X Place Hold on กาลานุกรม :

"ไทย-รัสเซีย" ปริทัศน์ : , สำรวจวรรณกรรมทางวิชาการว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-รัสเซีย : โครงการวิจัย = "Thailand-Russian" Perspectives : literature review of Thai-Russian foreign relations /

13 hours 41 minutes ago
By จิตติภัทร พูนขำ.. [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 . 91 แผ่น. , ทุนอุดหนุนการวิจัย ศูนย์ดิเรก ชัยนาม(ฝ่ายวิจัย) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. Place Hold on "ไทย-รัสเซีย" ปริทัศน์ :

เด็กชายล่องหน /

13 hours 41 minutes ago
By การ์ดเนอร์, แชลลี่.. กรุงเทพฯ : วงกลม, 2550 . [116] หน้า : , แปลจาก: The invisible boy. 9789749486689 | 9749486684 Place Hold on เด็กชายล่องหน /

ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์ : , บทเรียนจากคนอื่น = Museum practices : lessons from others /

13 hours 41 minutes ago
By ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ.. กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2559 . 229 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2559. 9786163290656 | 6163290658 Place Hold on ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์ :

เด็กชายบินได้ /

13 hours 41 minutes ago
By การ์ดเนอร์, แชลลี่.. กรุงเทพฯ : วงกลม, 2550 . 102 หน้า : , แปลจาก: The boy who could fly. 9789749486696 | 9749486692 Place Hold on เด็กชายบินได้ /

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : , แนวคิดและบทสังเคราะห์ /

13 hours 41 minutes ago
By กาญจนา แก้วเทพ.. นนทบุรี : ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560 . 207 หน้า : , สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 9786164170391 | 6164170397 Place Hold on การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร :

คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ : , เหมาะสำหรับสอบเนติบัณฑิต ผู้ช่วยผู้พิพากษา และอัยการผู้ช่วย /

13 hours 41 minutes ago
By สุริยา ปานแป้น,. กรุงเทพฯ : บริษัท ไอเดีย พริ้นติ้ง (2013), 2558 . 186 หน้า : 9786163942845 | 6163942841 Place Hold on คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ :

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ : , พระอัจฉริยภาพล้ำเลิศ /

13 hours 41 minutes ago
กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2559 . 206 หน้า : , เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี. 9786165434249 | 616543424X Place Hold on จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ :

คู่มือท่องเที่ยว-เรียนรู้อยุธยา = , Exploring guide /

13 hours 41 minutes ago
By ธวัชชัย องค์วุฒิเวทย์,. กรุงเทพฯ : Museum Press, 2548 . 112 หน้า : , แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: คู่มือเรียนรู้ : กรุงศรีอยุธยา. 9749288858 | 9789749288856 Place Hold on คู่มือท่องเที่ยว-เรียนรู้อยุธยา =

ความสุขกับโครงการของสภาวะสมัยใหม่ : , รายานวิจัย = Happiness and the project of modernity /

3 days 13 hours ago
By ธเนศ วงศ์ยานนาวา,. [กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2558 . 121 แผ่น. , รายงานวิจัยเรื่องนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558. Place Hold on ความสุขกับโครงการของสภาวะสมัยใหม่ :

เสน่ห์ไทย-- ในวิถีร่วมสมัย : , รวมผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาปี 2557-2558 /

3 days 13 hours ago
กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2559 . 244 หน้า : , ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. Place Hold on เสน่ห์ไทย-- ในวิถีร่วมสมัย :

The Federalist papers /

3 days 13 hours ago
New York, N.Y. : Signet Classics, 2003 . xxxvii, 648 p. 0451528816 | 9780451528810 Place Hold on The Federalist papers /

ระดับความสุขในการทำงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง /

3 days 13 hours ago
By ปรารถนา ตั้งเจียมศรี,. [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 15, 137 แผ่น. , สารนิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม) Place Hold on ระดับความสุขในการทำงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง /
Checked
1 hour 39 minutes ago
Search results with limit(s): 'mc-itype,phr:GB' at Thammasat University Libraries
Subscribe to New Books feed