New Books

ตื่น = , Awakening /

6 days 20 hours ago
By พระพอมยุน.. กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2560 . 153 หน้า. 9786167368832 | 616736883X Place Hold on ตื่น =

หลักการออกแบบกระบวนการผลิตอาหาร = , [Principle of food processing design] /

6 days 20 hours ago
By วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560 . xii, 472 หน้า : 9786165562010 | 6165562019 Place Hold on หลักการออกแบบกระบวนการผลิตอาหาร =

สังคมชนบทในโลกสมัยใหม่ /

6 days 20 hours ago
By จามะรี เชียงทอง.. เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 . 287 หน้า : 9786163982285 | 6163982282 Place Hold on สังคมชนบทในโลกสมัยใหม่ /

บทบาทหน้าที่และความเป็นผู้นำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ปรากฏในข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์รายวัน /

6 days 20 hours ago
By กฤตยา เชื่อมวราศาสตร์,. [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 13, 203 แผ่น : , การค้นคว้าอิสระ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสื่อสารมวลชน) Place Hold on บทบาทหน้าที่และความเป็นผู้นำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ปรากฏในข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์รายวัน /

ร้อยแปดบทธรรม อมตะนิรันดร์กาล : , จะทุกข์หรือไม่ทุกข์ ก็ต้องอ่านให้ได้ /

6 days 23 hours ago
By พระชุมพล พลปญฺโญ.. ชุมพร : สวนปฏบัติธรรมวัดทุ่งไผ่, 2545 . 108 หน้า. , ชื่อเรื่องเดิม : พุดตานกถา. 9789748280943 | 9748280942 Place Hold on ร้อยแปดบทธรรม อมตะนิรันดร์กาล :

สถิติเชิงบรรยายการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น = , Descriptive statistics, exploratory data analysis, and statistical graphic with Basic R programming /

6 days 23 hours ago
By อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 . 261 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2560. 9789740336402 | 974033640X Place Hold on สถิติเชิงบรรยายการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น =

ปราสาทเวทมนตร์ของฮาวล์ /

6 days 23 hours ago
By โจนส์, โคอาน่า วินน์.. กรุงเทพฯ : มติชน, 2557 . 348 หน้า : , แปลจาก: Howl's moving castle. | พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2550. 9789740212836 | 9740212832 Place Hold on ปราสาทเวทมนตร์ของฮาวล์ /

ปราสาทเวทมนตร์ของฮาวล์ /

6 days 23 hours ago
By โจนส์, โคอาน่า วินน์.. กรุงเทพฯ : มติชน, 2557 . 348 หน้า : , แปลจาก: Howl's moving castle. | พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2550. 9789740212836 | 9740212832 Place Hold on ปราสาทเวทมนตร์ของฮาวล์ /

การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ "ฟุตบอลทีมชาติไทย"

6 days 23 hours ago
By เตชิต ธนะจันทร์,. [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 8, 117 แผ่น : , การค้นคว้าอิสระ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสื่อสารมวลชน) Place Hold on การรับรู้ภาพลักษณ์ฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้การบริหารงานของเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของผู้ใช้แฟนเพจ "ฟุตบอลทีมชาติไทย"

จากสุขในบ้านสู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม /

6 days 23 hours ago
By พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), | สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), | ประยุทธ์ ปยุตฺโต, | พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), | พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), | พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต, | พระศรีวิสุทธิโมลี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), | ปรายุชฌ์. | พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), | ประยุทธ์ อารยางกูร,. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2548 . 52 หน้า. , ที่ระลึกในโอกาสที่ชมรมรักสุขภาพ (รำกระบอง) ได้รวมตัวกันมาครบ 1 ปี. 9747891727 | 9789747891720 Place Hold on จากสุขในบ้านสู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม /

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโคราชบ้านเอง = , Korat vernacular architecture /

6 days 23 hours ago
By กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์,. นครราชสีมา : หจก. เลิศศิลป์ สาส์ณ โฮลดิ้ง, 2560 . 4, 119 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2556. 9786164452084 | 6164452082 Place Hold on สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโคราชบ้านเอง =

สมาธิแบบพุทธ /

6 days 23 hours ago
By พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), | สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), | ประยุทธ์ ปยุตฺโต, | พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), | พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), | พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต, | พระศรีวิสุทธิโมลี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), | ปรายุชฌ์. | พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), | ประยุทธ์ อารยางกูร,. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2541 . 48 หน้า. , ปาฐกถา แสดง ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2539. | พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2540 9748239993 | 9789748239996 Place Hold on สมาธิแบบพุทธ /

วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนภาคใต้ /

6 days 23 hours ago
กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2560 . 514 หน้า : , รวมบทความและคำอภิปรายจากการสัมมนาทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเล็ก หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 9789749936412 | 9749936418 Place Hold on วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนภาคใต้ /

การวางแผนกลยุทธ์โฆษณาโดยใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) ของสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพ : , กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพโปรไบโอติก (Probac 7) อินเตอร์ฟาร์มา /

1 week 1 day ago
By คณิศภัททิ์ ศรีวชิรศาสตริน.. [ปทุมธานี] : กลุ่มวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 101 แผ่น : , สารนิพนธ์ วารสารศาสตรบัณฑิต. Place Hold on การวางแผนกลยุทธ์โฆษณาโดยใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) ของสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพ :

เครื่องมือสื่อสารการตลาดในกลุ่มธุรกิจอาหารบริการด่วน : , กรณีศึกษาแมคโดนัลด์กับการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาด /

1 week 1 day ago
By ณัฐณิชา เตียรถ์เจริญกุล.. [ปทุมธานี] : กลุ่มวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 72 แผ่น : , สารนิพนธ์ วารสารศาสตรบัณฑิต. Place Hold on เครื่องมือสื่อสารการตลาดในกลุ่มธุรกิจอาหารบริการด่วน :

หลักการและความสำคัญของการสื่อสารการตลาดแบบสร้างความผูกพัน (Engagement marketing communication) : , กรณีศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบสร้างความผูกพัน (Engagement marketing communication) ของผลิตภัณฑ์ กูลิโกะ พีจอย (Glico Pejoy) /

1 week 1 day ago
By กชวรรณ สัจจา.. [ปทุมธานี] : กลุ่มวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 54 แผ่น : , สารนิพนธ์ วารสารศาสตรบัณฑิต. Place Hold on หลักการและความสำคัญของการสื่อสารการตลาดแบบสร้างความผูกพัน (Engagement marketing communication) :

กลยุทธ์การวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายสื่อโฆษณาในตลาดรวม : , กรณีศึกษารูปแบบการวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายสื่อโฆษณาของสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศไทย /

1 week 1 day ago
By กรินทร์ หาญจีระปัญญา.. [ปทุมธานี] : กลุ่มวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 53 แผ่น : , สารนิพนธ์ วารสารศาสตรบัณฑิต. Place Hold on กลยุทธ์การวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายสื่อโฆษณาในตลาดรวม :
Checked
1 hour 57 minutes ago
Search results with limit(s): 'mc-itype,phr:GB' at Thammasat University Libraries
Subscribe to New Books feed