New Books

หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น : , หลักกฎหมาย = Introduction to public law : principle of law /

1 week ago
By สมยศ เชื้อไทย.. กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2560 . 272 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม 2557. 9786162696169 | 6162696162 Place Hold on หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น :

Mao /

1 week ago
By Lynch, Michael J.,. Abingdon, UK. : Routledge, Taylor & Francis, 2017 . 306 pages : 9781138122079 (pbk. : alk. paper) | 1138122076 (pbk. : alk. paper) Place Hold on Mao /

ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด /

1 week ago
By พรรณราย จิตเจนการ,. [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 10, 66 แผ่น : , การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. Place Hold on ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด /

หลักกฎหมาย, , Principle of law. Persons /

1 week ago
By กิตติศักดิ์ ปรกติ.. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 . 327 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม 2559. 9786162696176 | 6162696170 Place Hold on หลักกฎหมาย,

สมบัติแผ่นดิน /

1 week ago
[กรุงเทพฯ] : ธนาคาร, 2555 . 158 หน้า : , รวมบทความจากคอลัมภ์ประจำ" สมบัติแผ่นดิน" จำนวน 24 ตอน ในนิตยสารดิฉัน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ Place Hold on สมบัติแผ่นดิน /

เคล็ด (ไม่) ลับกับการบริหาร 'ฅ' คน : , ไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าสัจธรรมนี้! /

1 week ago
By ร็อบบิ้นส์, สตีเฟ่น พี., | ร็อบบิ้นส์, สตีเฟ่น พอล,. กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2546 . IX, 243 หน้า. , แปลจาก: Truth about managing people and nothing but the truth. | พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2545. 9749026063 | 9789749026069 Place Hold on เคล็ด (ไม่) ลับกับการบริหาร 'ฅ' คน :

อาชีพพนักงานอัยการและการปฏิรูปองค์กรอัยการ /

1 week ago
By คณิต ณ นคร,. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 . 208 หน้า. , ชื่อเรื่องเดิม: จากคดีแรงงานสู่คดีซื้อเสียง และคดี ส.ป.ก. 4-01. 9786162696138 | 6162696138 Place Hold on อาชีพพนักงานอัยการและการปฏิรูปองค์กรอัยการ /

การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล /

1 week ago
By ดำริ สถิตย์เสมากุล,. [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 11, 76 แผ่น. , การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. Place Hold on การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล /

กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล /

1 week ago
By แสวง บุญเฉลิมวิภาส.. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 . 260 หน้า. 9786162695964 | 6162695964 Place Hold on กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล /

กฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง = , Fundamental of administrative law and administrative procedure /

1 week ago
By วนิดา แสงสารพันธ์.. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 . 199 หน้า. 9786162696022 | 6162696022 Place Hold on กฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง =

กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กฎหมายฮั้ว) /

1 week 1 day ago
By สุพิศ ปราณีตพลกรัง,. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 . 85 หน้า. 9789742036744 | 9742036748 Place Hold on กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กฎหมายฮั้ว) /

กลศาสตร์ วิศวกรรม สถิตยศาสตร์ = , Engineering mechanics statics /

1 week 1 day ago
By ธัญญารัตน์ สิงหนาท.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 . xix, 232 หน้า : , ความรู้เบื้องต้น -- แรงและโมเมนต์ -- ระบบของแรงและโมเมนต์ของแรงคู่ควบ -- สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง -- โครงสร้าง -- แรงกระจาย -- แรงเสียดทาน -- งานเสมือน. 9789740335139 | 9740335136 Place Hold on กลศาสตร์ วิศวกรรม สถิตยศาสตร์ =

รายงานผลการเสวนา "รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำกรอบแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อบัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช..." /

1 week 1 day ago
[กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาพ, 2557 . 56 หน้า : Place Hold on รายงานผลการเสวนา "รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำกรอบแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อบัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช..." /

การจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน : , การวิเคราะห์ ออกแบบ และการจัดการ = Inventory management in supply chains : analysis design and management /

1 week 1 day ago
By พิภพ ลลิตาภรณ์.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 . 508 หน้า : 9789740334903 | 9740334903 Place Hold on การจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน :

เคล็ด (ไม่) ลับ สำหรับนักบริหารคนใน C L M V กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม /

1 week 1 day ago
By อุไรวรรณ รุ่งไหรัญ,. กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 127 หน้า : 9789744668738 | 9744668733 Place Hold on เคล็ด (ไม่) ลับ สำหรับนักบริหารคนใน C L M V กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม /

ที่ระลึุกฉลองอายุครบ 96 ปี ท่านผู้หญิงถวิล ประกอบนิติสาร 8 มิถุนายน 2546 /

1 week 1 day ago
กรุงเทพฯ, บริษัท คราฟแมนเพรส จำกัด, 2546 . 74 หน้า. Place Hold on ที่ระลึุกฉลองอายุครบ 96 ปี ท่านผู้หญิงถวิล ประกอบนิติสาร 8 มิถุนายน 2546 /
Checked
2 hours 19 minutes ago
Search results with limit(s): 'mc-ccode:''CGB''' at Thammasat University Libraries
Subscribe to New Books feed