New Books

หนังสือที่ระลึกเนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา /

1 week 5 days ago
กรุงเทพฯ : ทรงสิทธิวรรณ, 2540 . 75 หน้า : 9748623912 (pbk.) | 9789748623917 (pbk.) Place Hold on หนังสือที่ระลึกเนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา /

The idea of Pakistan /

1 week 5 days ago
By Cohen, Stephen Philip, | Cohen, Stephen P.,. Lahore : Vanguard Books, 2005 . 382 p. , Reprint. Originally published: Washington, D.C. : Brookings Institution Press, c2004. 9694024919 | 9789694024912 Place Hold on The idea of Pakistan /

การจัดการศิลปินในธุรกิจบันเทิง /

1 week 5 days ago
By นิชนันท์ คงศรี,. [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 14, 95 แผ่น. , การค้นคว้าอิสระ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสื่อสารมวลชน) Place Hold on การจัดการศิลปินในธุรกิจบันเทิง /

อุบล : , ราชธานีแห่งหมอลำ /

1 week 5 days ago
อุบลราชธานี : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2549 . 80 หน้า : , วันเชิดชูเกียรติ นายฉลาด ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) พุทธศักราช 2548 15 มีนาคม 2549 ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเ๋ษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. Place Hold on อุบล :

ถาม-ตอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ /

1 week 5 days ago
By มานิตย์ จุมปา.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 . 243 หน้า. 9789740326854 (pbk.) | 9740326854 (pbk.) Place Hold on ถาม-ตอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ /

In other rooms, other wonders /

1 week 5 days ago
By Mueenuddin, Daniyal.. London : Bloomsbury, 2010 . pages cm , Reprint. Originally published: 2009. 9781408801048 (pbk.) | 1408801043 (pbk.) Place Hold on In other rooms, other wonders /

เทศนาเรื่องนิทานมิกาทุระ /

1 week 5 days ago
By จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,. [พระนคร] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2465 . [30] แผ่น. , พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี โปรดให้พิมพ์ในการพระกุศล เมื่อปีจอ พ.ศ. 2465. Place Hold on เทศนาเรื่องนิทานมิกาทุระ /

The four dervishes of Lahore /

1 week 5 days ago
By Hashmi, Humair.. Lahore : Sang-e-Meel Publications, 2016 . 133 p. 9789693529333 | 9693529332 Place Hold on The four dervishes of Lahore /

การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่อค่าตอบแทนที่ได้รับ = , A study of preferences for wage compensation of health professionals under the ministry of public health : รายงานฉบับสมบูรณ์ /

1 week 5 days ago
By ภัททา เกิดเรือง.. [กรุงเทพฯ] : อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์, 2558 . XXVI, 174 หน้า : 9789742992262 (pbk.) | 9742992266 (pbk) Place Hold on การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่อค่าตอบแทนที่ได้รับ =

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ : , กรณีศึกษา ชุมชนป้อมมหากาฬ /

1 week 5 days ago
By อรทัย พระทัด,. [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการบริหารจัดการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 11, 106 แผ่น : , การค้นคว้าอิสระ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) Place Hold on การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ :

ปัจจัยด้านตราสินค้าของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ในบริบทของสภาวะสารสนเทศเกินขีดจำกัด /

1 week 5 days ago
By นันทวัน โรจน์วัชรเสวี,. [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 13, 89 แผ่น. , การค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) Place Hold on ปัจจัยด้านตราสินค้าของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ในบริบทของสภาวะสารสนเทศเกินขีดจำกัด /

A collection of letters /

1 week 5 days ago
By Iqbal, Javid, . Lahore : Sang-e-Meel Publications, 2012 . vii, 336 p. 9789693525496 | 9693525493 Place Hold on A collection of letters /

ผลและผลสะท้อนของการปฏิวัติภายใต้การนำของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ = , Purposeful analysis and logical conclusion /

1 week 5 days ago
By ประพันธ์ศักดิ์ กมลเพ็ชร.. [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เสรีบรรณกิจ, 2511 . 88 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2506. Place Hold on ผลและผลสะท้อนของการปฏิวัติภายใต้การนำของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ =

5 ปีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช /

1 week 6 days ago
นนทบุรี : โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี., 2559 . 95 หน้า : , มีซีดี-รอม 2 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. Place Hold on 5 ปีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช /

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสูญเสียกำลังคน : , ศึกษากรณีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ /

1 week 6 days ago
By สุกัญญา ปาลิวนิช,. [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 . 7, 102 แผ่น : , ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารจัดการสาธารณะ. Place Hold on ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสูญเสียกำลังคน :

นิราศเมืองเพชร ฉบับไทย-อังกฤษ / , Journey to Petchburi / a poem by Sunthorn Phu ; translated by Sawanee Nivasabutr.

1 week 6 days ago
By สุนทรภู่,. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2558 . 191 หน้า. , เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. 9786163829245 | 6163829247 Place Hold on นิราศเมืองเพชร ฉบับไทย-อังกฤษ /
Checked
1 hour 55 minutes ago
Search results with limit(s): 'mc-itype,phr:GB' at Thammasat University Libraries
Subscribe to New Books feed