เชิญสมาชิกห้องสมุดลงทะเบียนเพื่อรับบริการ SMS ของห้องสมุด