• ขอเชิญสมาชิกห้องสมุดลงทะเบียน
    เพื่อรับข้อมูลข่าวสารผ่านบริการ SMS โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

    อาทิเช่น ข่าวสาร/กิจกรรมต่างๆของห้องสมุด การบอกรับฐานข้อมูลใหม่ ฐานข้อมูลทดลองใช้
    การเปิด-ปิดบริการของห้องสมุด การรับหนังสือ การต่ออายุบัตรสมาชิกห้องสมุด