British Dental Journal

British Dental Journal เป็นวารสารทางที่แจ้งผู้อ่านให้ทราบในเรื่องความคิด, ความคิดเห็น, การพัฒนา และประเด็นที่สำคัญทางด้านทันตกรรม ทั้งด้านคลินิก,การปฏิบัติและทางทฤษฎี มีการกระตุ้นความสนใจ การอภิปรายในด้านทันตกรรมทุกสาขาวิชา