British Journal of Cancer

British Journal of Cancer เป็นวารสารที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดมะเร็ง เพื่อการระบุเวลาและการวินิจฉัยเส้นทางของโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การค้นพบการรักษาแบบใหม่ที่ช่วยในการรักษา และขับเคลื่อนการรักษาและการอยู่รอดของผู้ป่วย