Leukemia

Leukemia เป็นวารสารเกี่ยวกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวครอบคลุมทุกด้านของการวิจัยและการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคมีลักษณะคล้ายคลึงกัน