Job opportunities

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตำแน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ