Job opportunities

หอสมุดฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ

หอสมุด มธ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ ในส่วนข้อเขียน

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ