New & Announcements

News

Announcements

  • วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-13.00 น. การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าภายใน มธ.ท่าพระจันทร์ ทั้งหมด ส่งผลทำให้ไม่สามารถเข้าใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของหอสมุดฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว อาทิ

    1.…