New & Announcements

Job opportunities

 • หอสมุดฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ได้แก่ 

  ตำแหน่งผู้ปฏิบ้ติงานบริหาร

  News

  • วันนี้ อาจารย์และนักวิจัย สังกัด มธ.ศูนย์รังสิต สามารถใช้บริการ Library Come to you ได้แล้ว เพียงส่งคำขอมาที่ …

  • วันนี้ (7กุมภาพันธ์ 2561) ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรเรื่อง "Knowledge Management Concept" ให้แก่บุคลากรหอสมุดแห่ง มธ.ณ ห้อง F 310 อาคารธรรมศาสตร์…

  • หอสมุดแห่ง มธ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สปป.ลาว ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA และการทำรายการบรรณานุกรมตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยได้ส่งบุคลากร ได้แก่ นางสาวสมหมาย เที่ยงในญาติ และนางสาวอิสริ์ยา หมีเงิน…

  • หอสมุด แห่ง มธ. จัดอบรมแนะนำระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ TU e-Thesis ให้แก่เจ้าหน้าที่คณะ/โครงการ ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานระหว่างกันมากยิ่งขึ้น โดยมีกำหนดจัด 2 วัน คือ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ…

  • เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ทีผ่านมา คณะบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดฯ  เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้บริการ งานเทคโนโลยีการศึกษา…

  • วันที่ 31 มกราคม 2561 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ โดยคุณกาญจนาภรณ์ จิตสง่า หัวหน้าศูนย์บริการท่าพระจันทร์ คุณบุษยา เฟื่องประเสริฐ หัวหน้าหอสมุดปรีดีฯ ให้การต้อนรับ และคุณจุฑาทิพย์ โอสนานนท์…

  Announcements