New & Announcements

News

  • วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2561) คุณพัชรี ภูริเทเวศน์ หัวหน้าห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี คุณชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หัวหน้าห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ พร้อมด้วยบุคลากรหอสมุดแห่ง มธ.ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.) (Thailand…

  • วันนี้ (14 ก.พ.) ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดฯ  ได้เยี่ยมบูธให้บริการ Library Comes to You ณ อาคารบรรยายเรียนรวม 4 ซึ่งเป็นบริการใหม่ของ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในการให้บริการนำส่ง รับคืนหนังสือ และชำระค่าปรับนอกสถานที่…

  • วันนี้ (ุ9 กุมภาพันธ์ 2561) คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผู้อำนวยการสายบริหาร หอสมุดแห่ง มธ. และคุณสุวพีร์ สังข์ป่า เลขานุการหอสมุดฯ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรม ครบรอบ 21 ปี ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.ท่าพระจันทร์

  • วันนี้ อาจารย์และนักวิจัย สังกัด มธ.ศูนย์รังสิต สามารถใช้บริการ Library Come to you ได้แล้ว เพียงส่งคำขอมาที่ …

  • วันนี้ (7กุมภาพันธ์ 2561) ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรเรื่อง "Knowledge Management Concept" ให้แก่บุคลากรหอสมุดแห่ง มธ.ณ ห้อง F 310 อาคารธรรมศาสตร์…

Job opportunities