New & Announcements

Announcements

News

  • หอสมุดแห่ง มธ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สปป.ลาว ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA และการทำรายการบรรณานุกรมตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยได้ส่งบุคลากร ได้แก่ นางสาวสมหมาย เที่ยงในญาติ และนางสาวอิสริ์ยา หมีเงิน…

  • หอสมุด แห่ง มธ. จัดอบรมแนะนำระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ TU e-Thesis ให้แก่เจ้าหน้าที่คณะ/โครงการ ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานระหว่างกันมากยิ่งขึ้น โดยมีกำหนดจัด 2 วัน คือ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ…

  • เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ทีผ่านมา คณะบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดฯ  เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้บริการ งานเทคโนโลยีการศึกษา…

  • วันที่ 31 มกราคม 2561 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ โดยคุณกาญจนาภรณ์ จิตสง่า หัวหน้าศูนย์บริการท่าพระจันทร์ คุณบุษยา เฟื่องประเสริฐ หัวหน้าหอสมุดปรีดีฯ ให้การต้อนรับ และคุณจุฑาทิพย์ โอสนานนท์…

  • เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่ง มธ.ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 กับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมใหม่ ชั้น 5…

Job opportunities