บริการยืมระหว่างห้องสมุด 5 สถาบัน ผ่าน WorldShare ILL

<>

TU - THAIPUL ความร่วมมือระหว่างหอสมุด มธ. และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน 4 แห่ง ได้แก่ ม.กรุงเทพ ม.หอการค้าไทย ม.รังสิต และม.ธุรกิจบัณฑิต เพื่อให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ผู้รับบริการสามารถค้นหาหนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ ผ่านระบบสืบค้นบนหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุด พร้อมส่งคำขอใช้บริการผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ และรอรับตัวเล่มที่ห้องสมุด โดยไม่เสียค่าใช้บริการ

ดูขั้นตอนการใช้บริการ >> http://bit.ly/1P2UMuw
สอบถามเพิ่มเติม: ห้องสมุดสาขา | e-mail: pathum@tu.ac.th | โทร. 02 564 4444 ต่อ 1305

TU - THAIPUL