ข้อตกลงการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการ WorldShare ILL และบริการ TU-THAIPUL

<>

บริการยืมระหว่างห้องสมุด เป็นอีกหนึ่งบริการที่หอสมุด มธ. จัดไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ใช้บริการ ในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดอื่น ผ่านเครือข่ายความร่วมมือของหอสมุดฯ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ปัจจุบันผู้ใช้บริการหอสมุดฯ สามารถขอยืมทรัพยากรสารสนเทศ เช่น หนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และไฟล์ดิจิทัล ผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุด 2 บริการ ได้แก่ บริการ WorldShare ILL และบริการ TU-THAIPUL ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก

เพื่อให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะทำงานยืมระหว่างห้องสมุดจึงได้จัดทำ #ข้อตกลงการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ขึ้นมาเพื่อแทนคำมั่นสัญญาของผู้ให้บริการว่า เราจะให้บริการด้วยความใส่ใจ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตามข้อตกลงที่ให้ไว้ และเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและวิจัยของประชาคมธรรมศาสตร์ต่อไป

ขั้นตอนการใช้บริการ 
WorldShare ILL >> https://goo.gl/PVrwdM
TU-THAIPUL >> https://goo.gl/Xae71G