ทรัพยากรห้องสมุด

 

ทรัพยากรในรูปแบบฉบับพิมพ์

  • หนังสือ 1,220,408 ฉบับพิมพ์
  • วารสาร (ภาษาไทย) 1,132 ชื่อเรื่อง
  • วารสาร (ภาษาต่างประเทศ) 683 ชื่อเรื่อง
  • หนังสือพิมพ์ (ภาษาไทย) 16 ชื่อเรื่อง
  • หนังสือพิมพ์ (ภาษาต่างประเทศ) 4 ชื่อเรื่อง
 

ทรัพยากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

  • วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 106,542 ชื่อเรื่อง
  • โสตทัศนวัสดุ52,011 รายการ
  • วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 19,416 รายการ
  • หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ 979 รายการ
  • ฐานข้อมูลออนไลน์ 106 รายการ

 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559