บริการยืมระหว่างห้องสมุดสาขา

TULIBS Book Delivery service's logo

สมาชิกห้องสมุดซึ่งใช้บริการห้องสมุด ณ ท่าพระจันทร์  ศูนย์รังสิต  ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา สามารถยืมหนังสือซึ่งมีให้บริการที่ห้องสมุดสาขาต่างวิทยาเขตได้โดยใช้บริการ << ยืมระหว่างห้องสมุดสาขา >> ระหว่างวิทยาเขต ดังนี้

  • ท่าพระจันทร์ กับ ศูนย์รังสิต
  • ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต, ศูนย์พัทยา กับ ศูนย์ลำปาง 
  • ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต, ศูนย์ลำปาง กับ ศูนย์พัทยา
  • ท่าพระจันทร์, ศูนย์พัทยา, ศูนย์ลำปาง กับ ห้องสมุดศูนย์รังสิต (คลังหนังสือ)
  • ห้องสมุด มธ. กับ ห้องสมุดสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ./ETDA)

หมายเหตุ:

  1. บริการนี้สำหรับ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิกสมทบของห้องสมุดเท่านั้น
  2. หนังสืออ้างอิง (Reference Book) ไม่อนุญาตให้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
  3. หนังสือที่มีในวิทยาเขตที่ขอรับตัวเล่มสถานะ Available มากกว่า 2 เล่ม จะไม่ดำเนินการให้ยืมระหว่างห้องสมุด
  4. กรณีที่กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการก่อน 10.00 น. จะได้รับตัวเล่มภายใน 13.30 น. ของวันเดียวกัน (เฉพาะการขอใช้บริการยืมระหว่างท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต)  หากเป็นหนังสือของศูนย์พัทยาและศูนย์ลำปาง จะสามารถได้รับตัวเล่มภายใน 7 วัน และ 10 วันตามลำดับ
  5. ห้องสมุดจะเก็บตัวเล่มไว้ให้ 7 วัน หากไม่มารับตามเวลาที่กำหนด จะดำเนินการส่งคืนห้องสมุดเจ้าของตัวเล่มต่อไป

>> แบบฟอร์มยืมระหว่างห้องสมุดสาขา
>> ตรวจสอบคำขอ
>> ตรวจสอบคำขอ (คลังหนังสือ)
>> ติดตามสถานะ