บริการติดตามสถานะการยืมระหว่างห้องสมุด

TULIBS Inter-Library Loan Tracking service

TULIBS ILL: TU-THAIPUL

TU-THAIPUL

บริการยืมระหว่างห้องสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


TULIBS ILL: WorldShare ILL

Worldshare ILL

บริการยืมระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และห้องสมุดทั่วโลกในเครือข่าย OCLC กว่า 10,161 แห่ง


TULIBS Book Delivery

TULIBS Book Delivery

บริการยืมระหว่างห้องสมุดระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ลำปาง ศูนย์พัทยา และห้องสมุดสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.