ประกวดราคาซื้อระบบปรับสภาพน้ำ 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบปรับสภาพน้ำ 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุฯ ชั้น 1 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.main.library.tu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2613-3525, 0-2613-3511 ในวันและเวลาราชการ

Procurement: Start Date
Procurement: End Date