ฐานข้อมูลออนไลน์

E-Books

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ…

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ…

ฐานข้อมูลทางด้านเภสัชกรรม Access pharmacy เป็นฐานข้อมูลที่มีหนังสือ eBook มากกว่า 50 เล่ม…

ฐานข้อมูลทางด้านเภสัชกรรม Access pharmacy เป็นฐานข้อมูลที่มีหนังสือ eBook มากกว่า 50 เล่ม…

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านศัลยศาสตร์ และการแพทย์…

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านศัลยศาสตร์ และการแพทย์…

ASCE'S Electronic Information Retrieval Service to All Its Publications Published since 1970.…

ASCE'S Electronic Information Retrieval Service to All Its Publications Published since 1970.…

ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ…

ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ…

CRCnetBASE เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาวิชา จำนวนมากกว่า 6000…

CRCnetBASE เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาวิชา จำนวนมากกว่า 6000…

EBSCO HOST เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์…

EBSCO HOST เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์…

ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมด้านการศึกษา…

ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมด้านการศึกษา…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก Emerald Group Publishing ครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบัญชีการเงิน…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก Emerald Group Publishing ครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบัญชีการเงิน…

IMF eLibrary เป็นฐานข้อมูลสืบค้นสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ของ IMF ซึ่งครอบคลุม Books and Analytical…

IMF eLibrary เป็นฐานข้อมูลสืบค้นสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ของ IMF ซึ่งครอบคลุม Books and Analytical…

Wiley InterScience เป็นฐานข้อมูลที่ให้เข้าถึงบทความกว่า 3 ล้านเรื่อง ในวารสาร เกือบ 1,500 เล่ม…

NetLibrary รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 5,962 เล่ม และหนังสือที่ให้ใช้บริการฟรีอีกจำนวน 3,…

NetLibrary รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 5,962 เล่ม และหนังสือที่ให้ใช้บริการฟรีอีกจำนวน 3,…

OVID Medline เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์จากสำนักพิมพ์และสมาคมวิทยาศาสตร์การแพทย์มากกว่า 50 แห่ง…

OVID Medline เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์จากสำนักพิมพ์และสมาคมวิทยาศาสตร์การแพทย์มากกว่า 50 แห่ง…

ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมบทความจากหนังสือรูปแบบ PDF มากกว่า 48,000 รายการ โดยรวบรวมจากหนังสือมากกว่า…

ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมบทความจากหนังสือรูปแบบ PDF มากกว่า 48,000 รายการ โดยรวบรวมจากหนังสือมากกว่า…

Springer eBooks เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการแพทย์ (Medicine) ชีวเวชศาสตร์ (…

Springer eBooks เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการแพทย์ (Medicine) ชีวเวชศาสตร์ (…

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นแหล่งรวมหนังสือตำราไทยที่มีคุณภาพ จัดทำโดย…

ฐานข้อมูลหนังสือภาพ (Atlases) ทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิชาต่างๆ

ฐานข้อมูลหนังสือภาพ (Atlases) ทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิชาต่างๆ

แหล่งรวบรวมสารสนเทศประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) ที่สำคัญทางการแพทย์…

แหล่งรวบรวมสารสนเทศประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) ที่สำคัญทางการแพทย์…

Wiley InterScience เป็นฐานข้อมูลที่ให้เข้าถึงบทความกว่า 3 ล้านเรื่อง ในวารสาร เกือบ 1,500 เล่ม…

World Bank eLibrary เป็นฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ทุกประเภทของ World Bank…

World Bank eLibrary เป็นฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ทุกประเภทของ World Bank…

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นแหล่งรวมหนังสือตำราไทยที่มีคุณภาพ จัดทำโดย…

E-Journals

ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์…

ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์…

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา และครอบคลุมทุกสาขา ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา…

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา และครอบคลุมทุกสาขา ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา…

ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว…

ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว…

AgiAl Publishing House is a fast-growing yet professional academic open access publisher founded…

AgiAl Publishing House is a fast-growing yet professional academic open access publisher founded…

ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความและงานวิจัย…

ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความและงานวิจัย…

American Journal of Gastroenterology เป็นวารสารชั้นนำครอบคลุมระบบทางเดินอาหารและตับ…

American Journal of Gastroenterology เป็นวารสารชั้นนำครอบคลุมระบบทางเดินอาหารและตับ…

ฐานข้อมูลออนไลน์หนังสือรายปีภาษาอังกฤษ พร้อมเนื้อหาฉบับเต็มจากวารสารของสำนักพิมพ์ Annual Reviews…

ฐานข้อมูลออนไลน์หนังสือรายปีภาษาอังกฤษ พร้อมเนื้อหาฉบับเต็มจากวารสารของสำนักพิมพ์ Annual Reviews…

ASCE'S Electronic Information Retrieval Service to All Its Publications Published since 1970.…

ASCE'S Electronic Information Retrieval Service to All Its Publications Published since 1970.…

ฐานข้อมูลวารสารทางด้านจุลชีววิทยาพื้นฐานและจุลชีววิทยาคลินิก ของ American Society for…

ฐานข้อมูลวารสารทางด้านจุลชีววิทยาพื้นฐานและจุลชีววิทยาคลินิก ของ American Society for…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์เฉพาะทางหลายสาขาวิชา

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์เฉพาะทางหลายสาขาวิชา

BMJ publishes a number of fully Open Access titles from BMJ Open, our first fully Open Access…

BMJ publishes a number of fully Open Access titles from BMJ Open, our first fully Open Access…

Bone Marrow Transplantation …

Bone Marrow Transplantation …

British Dental Journal เป็นวารสารทางที่แจ้งผู้อ่านให้ทราบในเรื่องความคิด, ความคิดเห็น, การพัฒนา…

British Dental Journal เป็นวารสารทางที่แจ้งผู้อ่านให้ทราบในเรื่องความคิด, ความคิดเห็น, การพัฒนา…

British Journal of Cancer เป็นวารสารที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดมะเร็ง…

British Journal of Cancer เป็นวารสารที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดมะเร็ง…

ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ…

ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Cambridge University Press ครอบคลุมเนื้อหาวิทยาศาสตร์…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Cambridge University Press ครอบคลุมเนื้อหาวิทยาศาสตร์…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาจีนที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ปรัชญา กฎหมาย…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาจีนที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ปรัชญา กฎหมาย…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาสุขภาพและการพยาบาล ประกอบด้วยวารสารมากกว่า…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาสุขภาพและการพยาบาล ประกอบด้วยวารสารมากกว่า…

ฐานข้อมูลวารสารจาก Elsevier e-journals มากกว่า 600 รายชื่อ อีกกว่า 1000 หนังสือชั้นนำ…

ฐานข้อมูลวารสารจาก Elsevier e-journals มากกว่า 600 รายชื่อ อีกกว่า 1000 หนังสือชั้นนำ…

ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาการสื่อสารมวลชน ภาษาศาสตร์ ทฤษฎีการสื่อสาร ตรรกะ…

ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาการสื่อสารมวลชน ภาษาศาสตร์ ทฤษฎีการสื่อสาร ตรรกะ…

ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์…

ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์…

DOAJ is a community-curated online directory that indexes and provides access to high quality,…

DOAJ is a community-curated online directory that indexes and provides access to high quality,…

EBSCO HOST เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์…

EBSCO HOST เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์…

EBSCOhost EJS เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท EBSCOhost ครอบคลุมหลายสาขาวิชา…

EBSCOhost EJS เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท EBSCOhost ครอบคลุมหลายสาขาวิชา…

ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมด้านการศึกษา…

ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมด้านการศึกษา…

All articles in open access journals which are published by Elsevier have undergone peer review…

All articles in open access journals which are published by Elsevier have undergone peer review…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก Emerald Group Publishing ครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบัญชีการเงิน…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก Emerald Group Publishing ครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบัญชีการเงิน…

European Journal of Clinical Nutrition …

European Journal of Clinical Nutrition …

Evidence-Based Dentistry เป็นวารสารที่เชื่อมช่องว่างระหว่างการวิจัยและการปฏิบัติทางทันตกรรม…

Evidence-Based Dentistry เป็นวารสารที่เชื่อมช่องว่างระหว่างการวิจัยและการปฏิบัติทางทันตกรรม…

Food Science Source…

Food Science Source…

ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile รวบรวมวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ…

ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile รวบรวมวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ…

HighWire Press is the largest archive of free full-text science on Earth! As of 3/25/15, we are…

HighWire Press is the largest archive of free full-text science on Earth! As of 3/25/15, we are…

IEEE publishes seven fully open access journals with topical focus areas. Publish faster online…

IEEE publishes seven fully open access journals with topical focus areas. Publish faster online…

ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร นิตยสาร…

ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร นิตยสาร…

Informa Healthcare เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมเนื้อหาด้านแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์…

Informa Healthcare เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมเนื้อหาด้านแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์…

ฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารและสิ่งพิมพ์ของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และสำนักพิมพ์ต่าง ๆ…

ฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารและสิ่งพิมพ์ของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และสำนักพิมพ์ต่าง ๆ…

International Journal of Obesity เป็นวารสารนานาชาติเกี่ยวกับโรคอ้วน

International Journal of Obesity เป็นวารสารนานาชาติเกี่ยวกับโรคอ้วน

Wiley InterScience เป็นฐานข้อมูลที่ให้เข้าถึงบทความกว่า 3 ล้านเรื่อง ในวารสาร เกือบ 1,500 เล่ม…

Journal of Clinical Medicine (ISSN 2077-0383; CODEN: JCMOHK) is an international, open access…

Journal of Clinical Medicine (ISSN 2077-0383; CODEN: JCMOHK) is an international, open access…

Journal of Investigative Dermatology เป็นวารสารเกี่ยวกับชีววิทยาผิวหนังและโรคผิวหนัง

Journal of Investigative Dermatology เป็นวารสารเกี่ยวกับชีววิทยาผิวหนังและโรคผิวหนัง

Journal of Perinatology เป็นวารสารเกี่ยวกับเวชศาสตร์มารดาและทารก

Journal of Perinatology เป็นวารสารเกี่ยวกับเวชศาสตร์มารดาและทารก

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมวารสารย้อนหลังในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมวารสารย้อนหลังในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมวารสารด้านแพทยศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องที่สำคัญประมาณ 100…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมวารสารด้านแพทยศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องที่สำคัญประมาณ 100…

Easier than ever to find the information you need from Karger's growing collection of Open…

Easier than ever to find the information you need from Karger's growing collection of Open…

Kidney International เป็นวารสารทางการของสมาคมโรคไตนานาชาติ ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1972 –…

Kidney International เป็นวารสารทางการของสมาคมโรคไตนานาชาติ ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1972 –…

Laboratory Investigation เป็นวารสารที่เกี่ยวข้องกับการทดลองทางพยาธิวิทยา

Laboratory Investigation เป็นวารสารที่เกี่ยวข้องกับการทดลองทางพยาธิวิทยา

Leukemia …

Leukemia …

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์และสมาคมวิทยาศาสตร์การแพทย์มากกว่า 50 แห่ง เช่น…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์และสมาคมวิทยาศาสตร์การแพทย์มากกว่า 50 แห่ง เช่น…

MAS Ultra – School Edition contains full text for top high-school magazines including America's…

MAS Ultra – School Edition contains full text for top high-school magazines including America's…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ Nature Publishing Group…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ Nature Publishing Group…

Nature Publishing Group publishes more than 30 fully open access journals and a further 40 with…

Nature Publishing Group publishes more than 30 fully open access journals and a further 40 with…

Make the best use of Researched information from 700+ peer reviewed, Open Access Journals…

Make the best use of Researched information from 700+ peer reviewed, Open Access Journals…

OVID Medline เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์จากสำนักพิมพ์และสมาคมวิทยาศาสตร์การแพทย์มากกว่า 50 แห่ง…

OVID Medline เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์จากสำนักพิมพ์และสมาคมวิทยาศาสตร์การแพทย์มากกว่า 50 แห่ง…

Oxford University Press (OUP) is mission-driven to facilitate the widest possible dissemination…

Oxford University Press (OUP) is mission-driven to facilitate the widest possible dissemination…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ Oxford University Press ประกอบด้วยวารสารประมาณ 300 ชื่อเรื่อง…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ Oxford University Press ประกอบด้วยวารสารประมาณ 300 ชื่อเรื่อง…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมเรื่องพื้นที่และชาติพันธุ์ศึกษา ศิลปะและสถาปัตยกรรม…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมเรื่องพื้นที่และชาติพันธุ์ศึกษา ศิลปะและสถาปัตยกรรม…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นวารสาร peer-reviewed ครอบคลุมสาขาจิตวิทยา จาก American…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นวารสาร peer-reviewed ครอบคลุมสาขาจิตวิทยา จาก American…

PLOS was founded in 2001 as a nonprofit Open Access publisher, innovator and advocacy…

PLOS was founded in 2001 as a nonprofit Open Access publisher, innovator and advocacy…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี…

The following lists the pure gold open access journals published by SAGE. All articles published…

The following lists the pure gold open access journals published by SAGE. All articles published…

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier…

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier…

Scientific Research Publishing Inc. (SCIRP) has played a prominent role in the Open Access…

Scientific Research Publishing Inc. (SCIRP) has played a prominent role in the Open Access…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ…

SpringerOpen, launched in June 2010, includes Springer’s portfolio of 200+ peer-reviewed fully…

SpringerOpen, launched in June 2010, includes Springer’s portfolio of 200+ peer-reviewed fully…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงบทคัดย่อ เอกสารฉบับเต็ม…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงบทคัดย่อ เอกสารฉบับเต็ม…

ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย…

ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย…

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเป้าหมายในการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับนานาชาติ ดังนั้น…

Thieme Open is the gateway to the open access journal content from the Thieme Publishing Group…

Thieme Open is the gateway to the open access journal content from the Thieme Publishing Group…

Westlaw เป็นฐานข้อมูลหนึ่งในกลุ่มของฐานข้อมูลด้านกฎหมายระดับโลก โดยมีฐานข้อมูลย่อยกว่า 28,000…

Westlaw เป็นฐานข้อมูลหนึ่งในกลุ่มของฐานข้อมูลด้านกฎหมายระดับโลก โดยมีฐานข้อมูลย่อยกว่า 28,000…

Wiley InterScience เป็นฐานข้อมูลที่ให้เข้าถึงบทความกว่า 3 ล้านเรื่อง ในวารสาร เกือบ 1,500 เล่ม…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสาขาการแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสาขาการแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์…

Wiley Open Access is a program of fully open access journals. All research articles published in…

Wiley Open Access is a program of fully open access journals. All research articles published in…

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเป้าหมายในการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับนานาชาติ ดังนั้น…

E-Articles

EBSCO HOST เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์…

EBSCO HOST เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก Emerald Group Publishing ครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบัญชีการเงิน…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก Emerald Group Publishing ครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบัญชีการเงิน…

HighWire Press is the largest archive of free full-text science on Earth! As of 3/25/15, we are…

HighWire Press is the largest archive of free full-text science on Earth! As of 3/25/15, we are…

IMF eLibrary เป็นฐานข้อมูลสืบค้นสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ของ IMF ซึ่งครอบคลุม Books and Analytical…

IMF eLibrary เป็นฐานข้อมูลสืบค้นสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ของ IMF ซึ่งครอบคลุม Books and Analytical…

ฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลกฎหมายใหม่ ข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านกฎหมาย บทความเกี่ยวกับกฎหมาย…

ฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลกฎหมายใหม่ ข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านกฎหมาย บทความเกี่ยวกับกฎหมาย…

ฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารและสิ่งพิมพ์ของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และสำนักพิมพ์ต่าง ๆ…

ฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารและสิ่งพิมพ์ของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และสำนักพิมพ์ต่าง ๆ…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นวารสาร peer-reviewed ครอบคลุมสาขาจิตวิทยา จาก American…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นวารสาร peer-reviewed ครอบคลุมสาขาจิตวิทยา จาก American…

SSRN eLibrary รวบรวมงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ โดย Social Science Research Network (SSRN) ได้แก่…

SSRN eLibrary รวบรวมงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ โดย Social Science Research Network (SSRN) ได้แก่…

ฐานข้อมูลดัชนีวารสาร คือ แหล่งสืบค้นบทความวารสารที่สำนักหอสมุดบอกรับ…

Westlaw เป็นฐานข้อมูลหนึ่งในกลุ่มของฐานข้อมูลด้านกฎหมายระดับโลก โดยมีฐานข้อมูลย่อยกว่า 28,000…

Westlaw เป็นฐานข้อมูลหนึ่งในกลุ่มของฐานข้อมูลด้านกฎหมายระดับโลก โดยมีฐานข้อมูลย่อยกว่า 28,000…

World Bank eLibrary เป็นฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ทุกประเภทของ World Bank…

World Bank eLibrary เป็นฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ทุกประเภทของ World Bank…

E-References

ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์…

ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์…

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา และครอบคลุมทุกสาขา ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา…

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา และครอบคลุมทุกสาขา ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา…

AccessScience เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านศัลยศาสตร์ และการแพทย์…

AccessScience เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านศัลยศาสตร์ และการแพทย์…

ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว…

ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว…

ASCE'S Electronic Information Retrieval Service to All Its Publications Published since 1970.…

ASCE'S Electronic Information Retrieval Service to All Its Publications Published since 1970.…

ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ ศิลปะ เครื่องแต่งกายและแฟชั่นจากทั่วโลก…

ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ ศิลปะ เครื่องแต่งกายและแฟชั่นจากทั่วโลก…

Bone Marrow Transplantation …

Bone Marrow Transplantation …

Britannica Academic, an accurate, current, and comprehensive resource for college-level learners…

Britannica Academic, an accurate, current, and comprehensive resource for college-level learners…

British Pharmacopoeia รวบรวมหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมข้อมูลด้านยาและเวชภัณฑ์…

British Pharmacopoeia รวบรวมหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมข้อมูลด้านยาและเวชภัณฑ์…

ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ…

ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ…

หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนรายการอ้างอิงรูปแบบต่างๆ…

หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนรายการอ้างอิงรูปแบบต่างๆ…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาสุขภาพและการพยาบาล ประกอบด้วยวารสารมากกว่า…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาสุขภาพและการพยาบาล ประกอบด้วยวารสารมากกว่า…

ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-Based Medicine)…

ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-Based Medicine)…

ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาการสื่อสารมวลชน ภาษาศาสตร์ ทฤษฎีการสื่อสาร ตรรกะ…

ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาการสื่อสารมวลชน ภาษาศาสตร์ ทฤษฎีการสื่อสาร ตรรกะ…

ฐานข้อมูลดรรชนีและสาระสังเขปในสาขาสื่อสารมวลชน และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารของ…

ฐานข้อมูลดรรชนีและสาระสังเขปในสาขาสื่อสารมวลชน และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารของ…

ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์…

ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์…

ฐานข้อมูลที่ให้บริการหนังสืออ้างอิงออนไลน์จำนวนมากกว่า 700 ชื่อเรื่อง…

ฐานข้อมูลที่ให้บริการหนังสืออ้างอิงออนไลน์จำนวนมากกว่า 700 ชื่อเรื่อง…

DynaMed เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอ้างอิงทางคลินิกของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี Evidence-based…

DynaMed เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอ้างอิงทางคลินิกของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี Evidence-based…

EBSCO HOST เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์…

EBSCO HOST เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์…

ฐานข้อมูลที่รวบรวมบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์จากทั่วโลก ให้บริการบทความวารสาร…

ฐานข้อมูลที่รวบรวมบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์จากทั่วโลก ให้บริการบทความวารสาร…

Eldis Conflict is an online information service providing free access to relevant, up-to-date…

Eldis Conflict is an online information service providing free access to relevant, up-to-date…

EMIS เป็นฐานข้อมูลที่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในงานวิจัยของนักวิชาการและนักศึกษามหาวิทยาลัย

EMIS เป็นฐานข้อมูลที่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในงานวิจัยของนักวิชาการและนักศึกษามหาวิทยาลัย

สารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ Britannica…

สารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ Britannica…

สารานุกรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเข้าสู่วัยรุ่น ให้ข้อมูลสาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม

สารานุกรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเข้าสู่วัยรุ่น ให้ข้อมูลสาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม

สารานุกรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2…

สารานุกรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2…

สารานุกรมด้านธุรกิจเกี่ยวกับตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยรวมรวมข้อมูลจาก 33 ประเทศ…

สารานุกรมด้านธุรกิจเกี่ยวกับตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยรวมรวมข้อมูลจาก 33 ประเทศ…

สารานุกรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโลกาภิวัฒน์…

สารานุกรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโลกาภิวัฒน์…

สารานุกรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมองของมนุษย์ ให้ข้อมูลในรูปของบทความฉบับเต็ม

สารานุกรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมองของมนุษย์ ให้ข้อมูลในรูปของบทความฉบับเต็ม

ERIC, the Educational Resource Information Center, contains more than 1,243,000 records and…

ERIC, the Educational Resource Information Center, contains more than 1,243,000 records and…

หนังสือรายปีที่มีชื่อเสียงทางด้านหนังสืออ้างอิงอันดับต้นๆ ของโลก…

หนังสือรายปีที่มีชื่อเสียงทางด้านหนังสืออ้างอิงอันดับต้นๆ ของโลก…

Food Science Source…

Food Science Source…

ฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆที่ห้องสมุดจัดซื้อ เช่น Business,…

ฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆที่ห้องสมุดจัดซื้อ เช่น Business,…

H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีดรรชนี…

H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีดรรชนี…

HeinOnline เป็นฐานข้อมูลทางกฎหมายที่มีข้อมูลเป็นหน้าเพจกว่า 120 ล้านเพจในรูปออนไลน์…

HeinOnline เป็นฐานข้อมูลทางกฎหมายที่มีข้อมูลเป็นหน้าเพจกว่า 120 ล้านเพจในรูปออนไลน์…

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ครอบคลุมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี…

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ครอบคลุมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี…

IET Inspec ครอบคลุมสาขาวิชา Physics, Electrical engineering and Electronics, Computer and…

IET Inspec ครอบคลุมสาขาวิชา Physics, Electrical engineering and Electronics, Computer and…

IMF eLibrary Data เป็นฐานข้อมูลที่ใช้สืบค้นข้อมูลประเภทสถิติตัวเลข (data) จาก International…

IMF eLibrary Data เป็นฐานข้อมูลที่ใช้สืบค้นข้อมูลประเภทสถิติตัวเลข (data) จาก International…

ฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลกฎหมายใหม่ ข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านกฎหมาย บทความเกี่ยวกับกฎหมาย…

ฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลกฎหมายใหม่ ข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านกฎหมาย บทความเกี่ยวกับกฎหมาย…

หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมเนื้อหา Who's Who in Public International Law…

หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมเนื้อหา Who's Who in Public International Law…

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ครอบคลุม e-book จำนวนมากกว่า 700 ชื่อเรื่อง…

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ครอบคลุม e-book จำนวนมากกว่า 700 ชื่อเรื่อง…

Journal Link เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ…

Journal Link เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมวารสารย้อนหลังในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมวารสารย้อนหลังในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์…

เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ของสหภาพยุโรป ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมาย…

เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ของสหภาพยุโรป ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมาย…

Librarian's Index รวบรวมแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ มากกว่า 11,000 เว็บไซต์…

Librarian's Index รวบรวมแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ มากกว่า 11,000 เว็บไซต์…

หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลก…

หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลก…

MAS Ultra – School Edition contains full text for top high-school magazines including America's…

MAS Ultra – School Edition contains full text for top high-school magazines including America's…

พจนานุกรมออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำศัพท์ด้านเศรษฐศาสตร์ และมีการ update เนื้อหาทุกๆปี

พจนานุกรมออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำศัพท์ด้านเศรษฐศาสตร์ และมีการ update เนื้อหาทุกๆปี

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัททั่วโลก สามารถค้นหา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบบริษัทภาครัฐและเอกชน…

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัททั่วโลก สามารถค้นหา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบบริษัทภาครัฐและเอกชน…

พจนานุกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ของสำนักพิมพ์ Oxford  รวบรวมคำศัพท์กว่า 600,000 คำ…

พจนานุกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ของสำนักพิมพ์ Oxford  รวบรวมคำศัพท์กว่า 600,000 คำ…

หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมข้อมูลของบุคคลสำคัญกว่า 33,000 คนทั่วโลก…

หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมข้อมูลของบุคคลสำคัญกว่า 33,000 คนทั่วโลก…

ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ทางการตลาด ขนาดและส่วนแบ่งของตลาด…

ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ทางการตลาด ขนาดและส่วนแบ่งของตลาด…

หนังสืออ้างอิงรายปีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ รัฐบาล ผู้นำทางการเมือง…

หนังสืออ้างอิงรายปีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ รัฐบาล ผู้นำทางการเมือง…

ฐานข้อมูลดรรชนี และสาระสังเขปจากบทความวารสารวิชาการ หนังสือ และวิทยานิพนธ์ สาขาพฤติกรรมศาสตร์…

ฐานข้อมูลดรรชนี และสาระสังเขปจากบทความวารสารวิชาการ หนังสือ และวิทยานิพนธ์ สาขาพฤติกรรมศาสตร์…

PubMed เป็นฐานข้อมูลดรรชนีวารสารทางด้านชีววิทยาการแพทย์ของ National Library Medicine…

PubMed เป็นฐานข้อมูลดรรชนีวารสารทางด้านชีววิทยาการแพทย์ของ National Library Medicine…

ฐานข้อมูลที่รวบรวมสิ่งพิมพ์ทางด้านธุรกิจระดับภูมิภาคของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา…

ฐานข้อมูลที่รวบรวมสิ่งพิมพ์ทางด้านธุรกิจระดับภูมิภาคของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา…

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier…

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier…

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป (Abstract & Bibliographic database)…

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป (Abstract & Bibliographic database)…

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมที่ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมที่ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…

SSRN eLibrary รวบรวมงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ โดย Social Science Research Network (SSRN) ได้แก่…

SSRN eLibrary รวบรวมงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ โดย Social Science Research Network (SSRN) ได้แก่…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงบทคัดย่อ เอกสารฉบับเต็ม…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงบทคัดย่อ เอกสารฉบับเต็ม…

The Columbia gazetteer of the world เป็นสารานุกรมด้านภูมิศาสตร์…

The Columbia gazetteer of the world เป็นสารานุกรมด้านภูมิศาสตร์…

แหล่งข้อมูลอ้างอิงออนไลน์ที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การวิจัย…

แหล่งข้อมูลอ้างอิงออนไลน์ที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การวิจัย…

หนังสือรายปีออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลของประเทศต่างๆมากกว่า 194 ประเทศ…

หนังสือรายปีออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลของประเทศต่างๆมากกว่า 194 ประเทศ…

แหล่งรวบรวมสารสนเทศประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) ที่สำคัญทางการแพทย์…

แหล่งรวบรวมสารสนเทศประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) ที่สำคัญทางการแพทย์…

United Nations: Official documents system เป็นระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ…

United Nations: Official documents system เป็นระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ…

UNtreaty…

UNtreaty…

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อยด้าน Science Citation, Social Sciences…

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อยด้าน Science Citation, Social Sciences…

Westlaw เป็นฐานข้อมูลหนึ่งในกลุ่มของฐานข้อมูลด้านกฎหมายระดับโลก โดยมีฐานข้อมูลย่อยกว่า 28,000…

Westlaw เป็นฐานข้อมูลหนึ่งในกลุ่มของฐานข้อมูลด้านกฎหมายระดับโลก โดยมีฐานข้อมูลย่อยกว่า 28,000…

สารานุกรมทางด้านสังคมศาสตร์และการเมือง…

สารานุกรมทางด้านสังคมศาสตร์และการเมือง…

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ครอบคลุม e-book มากกว่า 300 ชื่อเรื่องในสาขาต่างๆ เช่น…

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ครอบคลุม e-book มากกว่า 300 ชื่อเรื่องในสาขาต่างๆ เช่น…

หนังสืออ้างอิงประเภทอักขรานุกรมชีวประวัติ เนื้อหาประกอบด้วยรายชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง…

หนังสืออ้างอิงประเภทอักขรานุกรมชีวประวัติ เนื้อหาประกอบด้วยรายชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง…

หนังสือรายปีที่รวบรวมรายชื่อองค์กรระดับนานาชาติกว่า 66,000 แห่ง ซึ่งรวมทั้งองค์กรที่แสวงหาผลกำไร…

หนังสือรายปีที่รวบรวมรายชื่อองค์กรระดับนานาชาติกว่า 66,000 แห่ง ซึ่งรวมทั้งองค์กรที่แสวงหาผลกำไร…

E-Theses

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์…

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์…

CHE PDF Dissertation Full Text เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจำนวน 3…

CHE PDF Dissertation Full Text เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจำนวน 3…

DART-Europe is a partnership of research libraries and library consortia who are working…

DART-Europe is a partnership of research libraries and library consortia who are working…

Dissertations.se lets you search among university dissertations from Sweden, written in English…

Dissertations.se lets you search among university dissertations from Sweden, written in English…

DiVA - Academic Archive On - line, is a publishing system for research and student theses and a…

DiVA - Academic Archive On - line, is a publishing system for research and student theses and a…

EThOS is the UK’s national thesis service which aims to maximise the visibility and availability…

EThOS is the UK’s national thesis service which aims to maximise the visibility and availability…

The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and…

The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and…

OhioLINK's ETD Center publishes honors theses, theses and dissertations from students at…

OhioLINK's ETD Center publishes honors theses, theses and dissertations from students at…

PQDT Open, offered by ProQuest's UMI Dissertation Publishing, provides the full text of open…

PQDT Open, offered by ProQuest's UMI Dissertation Publishing, provides the full text of open…

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่ครอบคลุมสาขาศิลปะ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประวัติศาสตร์…

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่ครอบคลุมสาขาศิลปะ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประวัติศาสตร์…

Thailand Digital Collection…

Thailand Digital Collection…

Theses Canada, launched in 1965 at the request of the deans of Canadian graduate schools, is a…

Theses Canada, launched in 1965 at the request of the deans of Canadian graduate schools, is a…

E-Research

ฐานข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของประเทศต่างๆทั่วโลกทั้งในแง่เศรษฐกิจมหภาคและการเมือง…

ฐานข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของประเทศต่างๆทั่วโลกทั้งในแง่เศรษฐกิจมหภาคและการเมือง…

Bone Marrow Transplantation …

Bone Marrow Transplantation …

ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ…

ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ…

ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมด้านการศึกษา…

ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมด้านการศึกษา…

Eldis Conflict is an online information service providing free access to relevant, up-to-date…

Eldis Conflict is an online information service providing free access to relevant, up-to-date…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก Emerald Group Publishing ครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบัญชีการเงิน…

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก Emerald Group Publishing ครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบัญชีการเงิน…

IMF eLibrary เป็นฐานข้อมูลสืบค้นสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ของ IMF ซึ่งครอบคลุม Books and Analytical…

IMF eLibrary เป็นฐานข้อมูลสืบค้นสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ของ IMF ซึ่งครอบคลุม Books and Analytical…

IMF eLibrary Data เป็นฐานข้อมูลที่ใช้สืบค้นข้อมูลประเภทสถิติตัวเลข (data) จาก International…

IMF eLibrary Data เป็นฐานข้อมูลที่ใช้สืบค้นข้อมูลประเภทสถิติตัวเลข (data) จาก International…

เครื่องมือที่ใช้ประเมินคุณภาพการวิจัย (Research Performance Evaluation) ลักษณะเป็นแพลทฟอร์ม web…

เครื่องมือที่ใช้ประเมินคุณภาพการวิจัย (Research Performance Evaluation) ลักษณะเป็นแพลทฟอร์ม web…

ฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลกฎหมายใหม่ ข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านกฎหมาย บทความเกี่ยวกับกฎหมาย…

ฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลกฎหมายใหม่ ข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านกฎหมาย บทความเกี่ยวกับกฎหมาย…

ฐานข้อมูลเพื่อประเมินและจัดลำดับคุณภาพของวารสารระดับนานาชาติ…

ฐานข้อมูลเพื่อประเมินและจัดลำดับคุณภาพของวารสารระดับนานาชาติ…

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัททั่วโลก สามารถค้นหา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบบริษัทภาครัฐและเอกชน…

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัททั่วโลก สามารถค้นหา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบบริษัทภาครัฐและเอกชน…

ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ทางการตลาด ขนาดและส่วนแบ่งของตลาด…

ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ทางการตลาด ขนาดและส่วนแบ่งของตลาด…

SSRN eLibrary รวบรวมงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ โดย Social Science Research Network (SSRN) ได้แก่…

SSRN eLibrary รวบรวมงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ โดย Social Science Research Network (SSRN) ได้แก่…

Thai National Research Repository (TNRR) หรือ ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย …

Thai National Research Repository (TNRR) หรือ ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย …

Thailand Digital Collection…

Thailand Digital Collection…

E-News

ฐานข้อมูลบริการข่าวสารในหมวดข่าวและหัวเรื่องต่างๆ สามารถสืบค้นได้ทุกที่ทุกเวลาในรูปแบบข่าว…

ฐานข้อมูลบริการข่าวสารในหมวดข่าวและหัวเรื่องต่างๆ สามารถสืบค้นได้ทุกที่ทุกเวลาในรูปแบบข่าว…

บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต…

บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต…

ฐานข้อมูลให้บริการหนังสือพิมพ์และแม็กกาซีนมากกว่า 5,000 ปก จาก 100 ประเทศ และฉบับย้อนหลัง 60 วัน…

ฐานข้อมูลให้บริการหนังสือพิมพ์และแม็กกาซีนมากกว่า 5,000 ปก จาก 100 ประเทศ และฉบับย้อนหลัง 60 วัน…

E-Testing

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ…

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ…

ฐานข้อมูลทางด้านเภสัชกรรม Access pharmacy เป็นฐานข้อมูลที่มีหนังสือ eBook มากกว่า 50 เล่ม…

ฐานข้อมูลทางด้านเภสัชกรรม Access pharmacy เป็นฐานข้อมูลที่มีหนังสือ eBook มากกว่า 50 เล่ม…

ฐานข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ โดยเนื้อหาเป็นชุดเรื่องราวต่าง ๆ…

ฐานข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ โดยเนื้อหาเป็นชุดเรื่องราวต่าง ๆ…

ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทดสอบและการวัดผลทางจิตวิทยา…

ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทดสอบและการวัดผลทางจิตวิทยา…

เป็นแหล่งของข้อมูลที่สำคัญในการค้นหาข้อมูลทางการศึกษา…

เป็นแหล่งของข้อมูลที่สำคัญในการค้นหาข้อมูลทางการศึกษา…

E-Media

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ…

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ…

ฐานข้อมูลทางด้านเภสัชกรรม Access pharmacy เป็นฐานข้อมูลที่มีหนังสือ eBook มากกว่า 50 เล่ม…

ฐานข้อมูลทางด้านเภสัชกรรม Access pharmacy เป็นฐานข้อมูลที่มีหนังสือ eBook มากกว่า 50 เล่ม…

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านศัลยศาสตร์ และการแพทย์…

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านศัลยศาสตร์ และการแพทย์…

ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ…

ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมเนื้อหาสาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ…

E-Trainings

MANGO Language
โปรแกรมเรียนภาษาทั่วโลกมากกว่า 72 ภาษา เช่น ภาษาเกาหลี จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส…

MANGO Language
โปรแกรมเรียนภาษาทั่วโลกมากกว่า 72 ภาษา เช่น ภาษาเกาหลี จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส…