สถิติการใช้งานห้องสมุด

 

สถิติการบริการ (รอบปีงบประมาณ 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59))

 • การเข้าใช้บริการ 2,769,965 ครั้ง
 • การใช้ TULIBS App 284,894 ครั้ง
 • การยืมหนังสือ 260,769 ครั้ง
 • การคืนหนังสือ 262,536 ครั้ง
 • การใช้บริการ Book Delivery 17,580 ครั้ง
 • การใช้บริการ WorldShare ILL 950 ครั้ง
 • การใช้บริการ TU-THAIPUL 405 ครั้ง
 • ผู้เข้าอบรมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 4,519 คน
 

สถิติการดาวน์โหลดและการเรียกดูฐานข้อมูลออนไลน์ 5 อันดับแรก

 • ScienceDirect 1,847,552 ครั้ง
 • ProQuest573,289 ครั้ง
 • NewsCenter 86,727 ครั้ง
 • Scopus 67,876 ครั้ง
 • JSTOR 57,751 ครั้ง