Nongyao Chaiseri Library: About us

ประวัติความเป็นมา

ประวัติห้องสมุดนงเยาว์ชัยเสรี

 

  • ปี พ.ศ.2534 ห้องสมุดเปิดบริการโดยมีที่ทำการชั่วคราวอยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  • ปี พ.ศ.2536 ได้ย้ายห้องสมุดไปที่ชั้น 4 อาคารพรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์

  • ปี พ.ศ.2537 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ห้องสมุดกลุ่มแพทย์ธรรมศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นแหล่งบริการสารสนเทศของคณะวิชาและหน่วยงานในกลุ่มสุขศาสตร์ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

  • ปี พ.ศ.2547 เดือนมิถุนายน ได้ย้ายมาอยู่ ณ ชั้น 7-8 อาคารปิยชาติ มีพื้นที่ทั้งหมด 3,215 ตารางเมตร ที่นั่งอ่าน 352 ที่นั่ง

  • ปี พ.ศ.2550 ห้องสมุดรับผิดชอบการบริการสารสนเทศแก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งปรับขึ้นจากภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • ปี พ.ศ.2553 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2553 วันที่ 27 กันยายน 2553 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนชื่อห้องสมุดกลุ่มแพทย์ธรรมศาสตร์ เป็น ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี เพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ และผลักดันการตั้งคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ