Thammasat Library, Rangsit Campus: About us

ห้องสมุดศูนย์รังสิต (คลังหนังสือ) ความเป็นมา 

ห้องสมุดศูนย์รังสิต ตั้งอยู่หลังอาคารโดมบริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2529 เพื่อบริการคณะที่เปิดการเรียนการสอนที่ ศูนย์รังสิต คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ เมื่อเริ่มก่อตั้งใช้ชื่อว่า "ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต" ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 เปลี่ยนชื่อเป็น "หอสมุดปรีดี  พนมยงค์" และในปี พ.ศ. 2540 เปลี่ยนชื่อเป็น "ห้องสมุดศูนย์รังสิต" ต่อมาหลังการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 ได้มีการปรับปรุงโรงยิม 3  เป็นห้องสมุด  ชื่อ “หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์” เปิดให้บริการปี 2545  เพื่อบริการแก่คณะในสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และในปีเดียวกัน ห้องสมุดศูนย์รังสิตปรับหน้าที่ให้บริการ คณะในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จนถึงปี 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม  ครั้งที่ 18/2553 วันที่ 11 ตุลาคม 2553 มีมติให้ปรับพื้นที่ให้บริการห้องสมุดศูนย์รังสิตบางส่วนเป็น “คลังหนังสือ” เพื่อจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใช้น้อย หรือได้คัดเลือกตาม หลักเกณฑ์ที่สำนักหอสมุดกำหนด โดยจัดเก็บในระบบชั้นปิด ให้บริการตามการร้องขอของผู้ใช้บริการผ่านบริการ Book Delivery และย้ายหนังสือในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปให้บริการที่ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และปรับพื้นที่ส่วนหนึ่งให้บริการในลักษณะ Common Learning Center เป็นที่นั่งอ่าน และมีคอมพิวเตอร์ให้บริการ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมิถุนายน  2554 จนถึง  เดือนตุลาคม 2554 ได้ประสบมหาอุทกภัย  และดำเนินการฟื้นฟูทรัพยากรสารสนเทศที่ ถูกน้ำท่วม  และเปิดให้บริการได้เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นมา