Thammasat University Library, Pattaya Center: About us

          สืบเนื่องจากนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ต้องการเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค จึงทำให้มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ซึ่งสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนได้แก่ สาขาพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ในการผลักดันให้มีการเรียนการสอนนั้นได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

          จากนโยบายดังกล่าวจำเป็นต้องมีแหล่งสารสนเทศบริการวิชาการสำหรับ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร จึงทำให้มีการก่อตั้งห้องสมุด มธ. ศูนย์พัทยาขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญช่วยสนับสนุนด้านการศึกษาค้นคว้าของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร

          ปัจจุบันห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ตั้งอยู่ ชั้น 1 อาคารบรรยายรวมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 39/4 หมู่ 5 ตำบล โป่ง อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 หมายเลขโทรศัพท์ 83-1200, 1201