บริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ

Thammasat University

หอสมุดฯ จัดบริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้แก่สมาชิกห้องสมุด โดยสามารถลงทะเบียนได้ตามหัวข้อดังต่อไป

1. แนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้น ลงทะเบียน

2. การบริหารจัดการรายการอ้างอิงด้วยโปรแกรม EndNote ลงทะเบียน

3. การตรวจสอบการคัดลอกด้วยโปรแกรม Turnitin ลงทะเบียน

4. แนะนำระบบบริหารจัดการวิทยานิพธ์ TU e-Thesis ลงทะเบียน

5. Workshop การจัดรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ลงทะเบียน

6. แนะนำการใช้ฐานข้อมูล Gale Lingo และ Testing & Education Reference Center ลงทะเบียน