Aggregator

Super boss อยากทำงานกับหัวหน้าแบบนี้จัง /

1 day 15 hours ago
By มิซุชิมะ, ฮิโรโกะ, | Mizushima, Hiroko,. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 . 187 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2562. | แปลจาก: Buka o motsu hito no shokuba no ningen kankei. 9786161829186 | 6161829185 Place Hold on Super boss อยากทำงานกับหัวหน้าแบบนี้จัง /

แบรนด์องค์กร & การประเมินค่าแบรนด์องค์กร = , Corporate brand success valuation /

1 day 15 hours ago
By กุณฑลี รื่นรมย์. | กุณฑลี เวชสาร.. กรุงเทพฯ : บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ จำกัด 2563 . 229 หน้า : Place Hold on แบรนด์องค์กร & การประเมินค่าแบรนด์องค์กร =

จิตวิทยาองค์การ = , Organizational psychology /

1 day 15 hours ago
By รัตติกรณ์ จงวิศาล.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 . xiii, 551 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2561. 9786164686410 | 6164686415 Place Hold on จิตวิทยาองค์การ =

อุปนิสัยที่ 8 : , จากประสิทธิผลสู่ความยิ่งใหญ่! /

1 day 15 hours ago
By โควี่, สตีเฟน อาร์. | โควี่, สตีเฟน อาร์., | โควีย์, สตีเฟน อาร์.,. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2560 . 519 หน้า : , มีซีดี-รอม 1 แผ่น ประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. | แปลจาก: The 8th habit : from effectiveness to greatness. c2004. 9749264975 | 9789749264973 Place Hold on อุปนิสัยที่ 8 :

ขอบน้ำจรดขอบฟ้า /

1 day 18 hours ago
By สุกัญญา ชลศึกษ์, | กฤษณา อโศกสิน. | สุกัญญา ญาณรนพ, | กัญญ์ชลา. | สไบเมือง.. กรุงเทพฯ : กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง, 2563 . 315 หน้า. 9786168253137 | 6168253130 Place Hold on ขอบน้ำจรดขอบฟ้า /