Aggregator

สวัสดิการผู้สูงวัย ปลายทางชีวิตออกแบบได้ /

6 days 4 hours ago
[กรุงเทพฯ] : เปนไท พับลิชชิ่ง, 2562 . 110 หน้า : , สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). | โครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์: การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการแก้ไขปัญหาความยากจน. 9786163291073 | 6163291077 Place Hold on สวัสดิการผู้สูงวัย ปลายทางชีวิตออกแบบได้ /

การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ เด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ /

6 days 4 hours ago
By อนรรฆ พิทักษ์ธานิน,. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), 2556 . 128 หน้า : 9789742992132 | 9742992134 Place Hold on การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ เด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ /

สวัสดิการผู้สูงวัย ปลายทางชีวิตออกแบบได้ /

6 days 4 hours ago
[กรุงเทพฯ] : เปนไท พับลิชชิ่ง, 2562 . 110 หน้า : , สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). | โครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์: การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการแก้ไขปัญหาความยากจน. 9786163291073 | 6163291077 Place Hold on สวัสดิการผู้สูงวัย ปลายทางชีวิตออกแบบได้ /

คู่มือการสอนภาษาพม่าแนวปริชาน = Myanmar flower grammar /

6 days 4 hours ago
พิษณุโลก : สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560 . iii, 252 หน้า : , โครงการการจัดทำเนื้อหาและการถ่ายทอดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาพม่าด้วยการบูรณาการภาษา มโนทัศน์ และวัฒนธรรม สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 9786164260528 | 6164260523 Place Hold on คู่มือการสอนภาษาพม่าแนวปริชาน =

ภาวะฉุกเฉินทางโลหิตวิทยาฉบับพกพา = Handbook of hematologic emergency /

6 days 6 hours ago
By ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์.. ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2560 . ก-ฌ, 138 หน้า : 9786164452756 | 6164452759 Place Hold on ภาวะฉุกเฉินทางโลหิตวิทยาฉบับพกพา =

โรคหลอดเลือดหัวใจ : การส่งเสริมการจัดการตนเองและคุณภาพชีวิต = Coronary artery disease : promoting self-management & quality of life /

6 days 6 hours ago
By อาภรณ์ ดีนาน.. [ชลบุรี] : ชลบุรีการพิมพ์, 2563 . 112 หน้า. 9786165725392 | 6165725392 Place Hold on โรคหลอดเลือดหัวใจ :

สรีรวิทยา. 2 /

6 days 6 hours ago
By รัชฎา แก่นสาร์.. นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2563 . หน้า ก-ด, 408-800 : 9786161144494 | 6161144492 Place Hold on สรีรวิทยา.