หอสมุด มธ.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการห้องสมุด มธ.ศูนย์ลำปาง พร้อมสำรวจอาคารนวัตกรรมบริการ และอาคารสิรินธรารัตน์

<>

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดแห่ง มธ. คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผอ.สายบริหารฯ คุณแสงเดือน อุบลศรี หัวหน้าห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มธ.ศูนย์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากร หอสมุดแห่ง มธ. ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการห้องสมุด มธ.ศูนย์ลำปาง นำโดย อ.ดร.ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย มธ.ศูนย์ลำปาง และบุคลากร มธ.ศูนย์ลำปาง เพื่อรับทราบความคืบหน้าการสร้างอาคารพร้อมสำรวจอาคารนวัตกรรมบริการ และอาคารสิรินธรารัตน์ มธ.ศูนย์ลำปาง