หอสมุดพร้อมเป็นต้นแบบห้องสมุดสีเขียวสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่ Green University

<>

ข่าวหอสมุดแห่ง มธ. ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมีนาคม 2560