การเข้าใช้ ABI/INFORM ฐานข้อมูลด้านบริหารธรุกิจ

<>

ABI/INFORM ฐานข้อมูลด้านบริหารธรุกิจ ประกอบด้วยบทความวารสาร วิทยานิพนธ์ เอกสารรายงาน รายงานอุตสาหกรรมเฉพาะประเทศ และข้อมูลอื่น ๆ ครอบคลุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อกับ ธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ กลยุทธ์องค์กร ทฤษฎีการจัดการ เป็นต้น

เข้าใช้บริการได้ที่ https://goo.gl/1P4zeB กรณีใช้งานจากนอกมหาวิทยาลัย Login ด้วยรหัส TU Wi-Fi ครับ

ตัวอย่างทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ
#Journals include:
Journal of Business Ethics
Journal of Economic Literature
Journal of International Business Studies
Organization Science
Journal of Economic Perspectives
American Economic Review
Asia Pacific Journal of Management
Supply Chain Management
MIT Sloan Management Review
China Quarterly
Review of Accounting Studies

#Periodicals include:
Wall Street Journal
Christian Science Monitor
The Economist
Fast Company
Financial Times
Maclean’s
U.S. News & World Report
Women’s Wear Daily (WWD)

#Analyses include market and industry reports from:
Economist Intelligence Unit
Hoovers/Dunn and Bradstreet
Business Monitor International
Oxford Analytica
Oxford Economic Forecasting
Emerging Markets Direct
Experian
Euromonitor
Acquisdata