คณะผู้เข้าอบรม หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 17 ได้เข้าเยี่ยมชมหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ เเละศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิต

<>

วันที่ 26 มิ.ย. 2560 คณะผู้เข้าอบรม หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 17 ได้เข้าเยี่ยมชมหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ เเละศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิต

โดยคุณแจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์ หัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ให้การต้อนรับ ส่วนวิทยากรที่บรรยายและแนะนำส่วนต่างๆ ของหอสมุดป๋วยฯ และศูนย์การเรียนรู้ฯ ในครั้งนี้ คือ คุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ และคุณกรวรรณ ดีวาจา