ห้องสมุดกฎหมาย

ห้องสมุดกฎหมายโดยบริษัท TouchSi Co., Ltd. เป็นแอพที่รวบรวมกฎหมายไทยฉบับต่าง ๆ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น