THAMMASAT UNIVERSITY LIBRARY

Search

Announcements

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี

07.11.2023Views 87

Writer
E-mail
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง เรื่อง แนวทางการจัดหน่วยเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดีจากคณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
และประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดีจากคณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดีจากคณาจารย์ประจำ
go Top