THAMMASAT UNIVERSITY LIBRARY

Search

News

ประชาคม มธ.ข้าใช้บริการพื้นที่ห้องสมุดในเครือข่ายความร่วมมือฟรี

08.07.2022Views 675

Writer
E-mail
ข่าวดีต้อนรับเดือนกรกฎาคม 📌📌
นักศึกษาและบุคลากร มธ. เข้าใช้บริการพื้นที่ห้องสมุดในเครือข่ายความร่วมมือฟรี เริ่ม 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 📗📙
ห้องสมุดในเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่
1. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6. ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
7. ห้องสมุดสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ทั้งนี้ นักศึกษาและบุคลากรปัจจุบันของหน่วยงานข้างต้น สามารถเข้าใช้บริการพื้นที่ห้องสมุดสาขา ของหอสมุดฯ มธ. ได้ฟรี เช่นกัน 👩‍🎓👨‍🎓

📌เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
1. ต้องเป็นนักศึกษา หรือ บุคลากรปัจจุบันเท่านั้น
2. แสดงหลักฐานการเข้าใช้บริการด้วยบัตรนักศึกษา / Virtual Card หรือบัตรประจำตัวบุคลากร
3. ใช้บริการพื้นที่นั่งอ่านได้เท่านั้น หากต้องการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด โปรดติดต่อ Line @tulibrary
go Top