THAMMASAT UNIVERSITY LIBRARY

Search

 • 09.02.2022
 • Views  2009

GET TO KNOW YOUR RESOURCES

GET TO KNOW YOUR LIBRARY

 • ศูนย์การเรียนรู้ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

  ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (Krom Luang Naradhiwas Rajanagarinda Learning Centre) หรือ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Self Access Learning Center) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีความทันสมัย ประกอบด้วยสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล สื่อ Multimedia เพื่อความรู้และความบันเทิง ห้อง Common Room สำหรับการทำงานหรือประชุม รวมทั้งบริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเล่าเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันของนักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้นี้ให้บริการในพื้นที่ประมาณ 15,300 ตารางเมตร อยู่ในบริเวณติดกับอาคารหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สามารถให้บริการแก่นักศึกษาในการศึกษาและคันคว้าความรู้ในด้านต่างๆ อย่างครบวงจร โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลพื้นที่

  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีเมตตาต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง โดยทรงรับเป็นพระอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ทรงปฏิบัติพระภารกิจทั้งในฐานะพระอาจารย์ที่ทรงรับงานสอนวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส และในฐานะผู้บริหาร ทรงดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศา และผู้อำนวยการภาษาต่างประเทศ อันประกอบด้วย ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น และรัสเซีย ของคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ 2512-2519 ทรงเป็นต้นแบบของการมีวินัยและการศึกษาหาความรู้ยั่งยืนแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมตลอดถึงพสกนิกรชาวไทย

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ขอรับพระราชทานชื่อศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองแห่งมหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ว่า “ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” (Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra Learning Centre)

  ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  พื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วย

  • ชั้นที่ 1 : โซนธุรกิจ (Business zone)
  • ชั้นที่ 2 : โซนทบทวนความรู้ (Tutoring zone) ห้องประชุมกลุ่มย่อย พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว
  • ชั้นที่ 3 : โซนอ่านหนังสือ (Living zone)
  • ชั้นที่ 4 : ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ห้องชมภาพยนตร์ (Multimedia zone and Language Center)
  • ชั้นที่ 5 : ร้านกาแฟ (Coffee shop)
 • ศูนย์การเรียนรู้ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

  หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

  • ชั้นที่ 1: โซนอ่านหนังสือ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง นิทรรศการอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
  • ชั้นที่ 2: โซนบริการยืม-คืน หนังสือ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ห้องมัลติมีเดีย
  • วิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หนังสือภาษาต่างประเทศ วารสารฉบับปัจจุบันและล่วงเวลา หนังสือพิมพ์ปัจจุบันและล่วงเวลา
  • ชั้นที่ 3: ห้องบริการสื่อการศึกษา โสตทัศนวัสดุ ห้องกิจกรรม
  • หนังสือภาษาไทย หนังสืออ้างอิงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ นวนิยาย เรื่องสั้นและวรรณกรรม

GET TO KNOW YOURSELF

 • Let's Color Your Life

  Color Your Life วีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาเส้นทางการดำเนินชีวิตของตนเองอย่างมีเป้าหมายผ่านบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในชีวิต
 • Let's Color Your Life : จิตชนก ต๊ะวิชัย (น้องหนูดี)

  ชาวนาติดใบปริญญาซึ่งจบการศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พูดถึงชีวิตกับการเรียนรู้อย่างน่าสนใจว่า "อย่าเสียเวลาในสิ่งที่ไม่ใช่เรา เอาเวลามาทำในสิ่งที่เป็นเราดีกว่า"
 • Let's Color Your Life : ดร. อริสรา กำธรเจริญ

  นักแสดง พิธีกร และอาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้มุ่งมั่นและพยายามทำตามฝัน "ความฝันนั้นสำคัญ พยายามทำความฝันให้เป็นจริง ยิ่งไม่รู้ต้องลอง เพราะฝันนั้นเปลี่ยนได้เรื่อยๆ"
 • Let's Color Your Life : วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

  พิธีกร นักแสดง นักสร้างสรรค์ ศิษย์เก่าจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คนรุ่นใหม่ที่เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ การได้เริ่มต้น และได้ลองทำในทุกๆ สิ่งที่อยากทำ ช่วยให้เข้าใจโลก และเข้าใจตัวเองมากขึ้น โดยทิ้งข้อความที่น่าสนใจว่า "ความฝันไม่ต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่ๆ หรือสิ่งที่เป็นเป้าหมายสุดท้าย"
 • Let's Color Your Life : สรกล อดุลยานนท์

  นักเขียนเจ้าของนามปากกา "หนุ่มเมืองจันท์" มีมุมมองและความเชื่อที่ว่า "ความฝันที่ดี คือ ต้องลงมือทำ"
go Top