THAMMASAT UNIVERSITY LIBRARY

Search

 • 09.02.2022
 • Views  5091

เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด ทั้งห้องสมุดในประเทศและห้องสมุดต่างประเทศ โดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้บริการนี้เพื่อยืมหนังสือฉบับจริงจากห้องสมุดอื่น หรือ ขอทำสำเนาหนังสือในรูปแบบฉบับพิมพ์หรือไฟล์ดิจิทัลได้ โดยดำเนินการดังนี้

 1. กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 2. ส่งแบบฟอร์มให้กับบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพื่อดำเนินการ

การขอยืมหนังสือฉบับจริง

 • ผู้ใช้สามารถขอยืมหนังสือได้สูงสุดไม่เกินตามโควตาที่ระบุไว้
 • จำนวนวันที่สามารถยืมได้ขึ้นอยู่กับนโยบายของห้องสมุดหรือหน่วยงานเจ้าของหนังสือ
 • ห้องสมุดใช้เวลาในดำเนินการประมาณ 7-10 วันทำการ

การขอทำสำเนาในรูปแบบฉบับพิมพ์หรือไฟล์ดิจิทัล

 • ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าทำสำเนา ค่าจัดส่งไปรษณีย์ เป็นต้น
 • กรณีที่ต้องการทำสำเนาในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ผู้ใช้ต้องเสียค่าบริการตามที่ห้องสมุดเจ้าของหนังสือเรียกเก็บ
 • ห้องสมุดใช้เวลาในดำเนินการประมาณ 3-5 วันทำการ

บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด 11 แห่งผ่านบริการ TU-THAIPUL

TU-THAIPUL คือ บริการยืมระหว่างห้องสมุด 11 แห่ง ได้แก่ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำนักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ ศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อประโยชน์ในการแบ่งปันและใช้งานทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน

 • ผู้มีสิทธิใช้บริการ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยห้องสมุดสมาชิก
 • ลักษณะการขอ / ให้บริการ : สืบค้นข้อมูลและส่งคำขอผ่าน EBSCO Discovery Service
 • ทรัพยากรที่ให้บริการ : ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์ / อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยต่างๆ ซึ่งไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
 • ระยะเวลาการยืม : 21 วัน
 • ระยะเวลาดำเนินการ : ภายใน 7 วันทำการ นับจากได้รับคำขอ
 • วิธีการจัดส่ง : จัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทาง e-Mail/Google Drive หรือจัดส่งตัวเล่มทางไปรษณีย์
 • ค่าบริการ : หากยืมเกินสิทธิ์ ผู้รับบริการจะต้องชำระค่าบริการตามจริงที่ห้องสมุดเรียกเก็บ ได้แก่ ค่าบริการทางไปรษณีย์ 

บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด ผ่านบริการ TU-PULINET

TU-PULINET เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค มีสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคถึง 20 แห่งประกอบกับมีความร่วมมือกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลางอีก 9 แห่ง ได้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน, ศรีราชา และกำแพงแสน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินคร์ (หาดใหญ่และปัตตานี), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา

 • ผู้มีสิทธิใช้บริการ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยห้องสมุดสมาชิก
 • ลักษณะการขอ / ให้บริการ : สืบค้นข้อมูลและส่งคำขอผ่าน EBSCO Discovery Service
 • ทรัพยากรที่ให้บริการ : ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์ / อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
 • ระยะเวลาการยืม : 21 วัน
 • ระยะเวลาดำเนินการ : ภายใน 7-10 วันทำการ นับจากได้รับคำขอ
 • วิธีการจัดส่ง : จัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทาง e-Mail/Google Drive หรือจัดส่งตัวเล่มทางไปรษณีย์

บริการยืมหนังสือจากห้องสมุดอื่น ๆ ทั่วโลกผ่านบริการ WORLDSHARE ILL

WorldShare ILL เป็นอีกหนึ่งบริการจากหอสมุดแห่ง มธ. ที่ช่วยให้ผู้รับบริการสามารถยืมหนังสือได้จากห้องสมุดกว่า 10,161 แห่งจาก 56 ประเทศทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทยประกอบด้วยห้องสมุดมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ได้แก่ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักวิทยทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์บรรณาสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพียงเข้าไปที่ http://library.tu.ac.th จากนั้นเลือกเมนู “WorldCat & WorldShare ILL” และ ใส่คำค้นหาในช่องว่าง Search Everything เพื่อค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ รายการใดที่สำนักหอสมุดไม่ได้เป็นเจ้าของจะปรากฏข้อความว่า "WorldCat Libraries" หรือ “Thai Libraries Consortium” ให้ดำเนินการ ดังนี้

 1. เลือกรายการที่ต้องการ และคลิกที่ “Request Item through Interlibrary Loan”
 2. กรอกรายละเอียด ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร อีเมล รหัสนักศึกษา และ คำขอพิเศษ (Comments)

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบคำขอรับบริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare ILL ได้ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

 1. ไปที่ library.tu.ac.th
 2. เลือกที่เมนู “Services”
 3. คลิกที่ “Book Delivery / ILL Tracking Service” และคลิกที่ “WorldShare ILL”
 4. ใส่รหัสนักศึกษาหรือรหัสสมาชิกห้องสมุดเพื่อตรวจสอบสถานะคำขอ

เมื่อได้รับเอกสารที่ผู้ใช้ต้องการแล้วเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะนำส่งเอกสารให้กับผู้ใช้ทางอีเมล หรือนัดรับตัวเล่มที่ห้องสมุดสาขาต่อไป

go Top