THAMMASAT UNIVERSITY LIBRARY

Search

  • 09.02.2022
  • Views  5424
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องเดินทางไปต่างประเทศหรืออยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย แต่ต้องการใช้บริการค้นหาข้อมูลและเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ ของห้องสมุด ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้วิธีการเข้าถึงเครือข่ายห้องสมุดได้ดังนี้

การเข้าถึงเครือข่ายด้วย OPENATHENS

ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลต่างๆ ของห้องสมุดได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพียงป้อนชื่อผู้ใช้และรหัส ผ่าน TU Wi-Fi ที่หน้า Openathens

คู่มือการใช้งาน Openathens คู่มือการใช้งาน Openathens

ผู้ใช้บริการที่ต้องการ Logout ผู้ใช้บริการที่ต้องการ Logout

หมายเหตุ: หากต้องการสอบถามหรือขอความช่วยเหลือ กรุณาส่งอีเมลไปยัง tulib@tu.ac.th หรือโทร 0-2564-4440-59 ต่อ 1305

go Top