THAMMASAT UNIVERSITY LIBRARY

Search

  • 03.05.2022
  • Views  1091

นิทรรศการถาวร

ห้องอนุสรณ์ 100 ปี ปรีดี พนมยงค์

ห้องอนุสรณ์ 100 ปี ปรีดี พนมยงค์ จัดแสดงหนังสือและผลงานของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ รวมทั้งการแสดงนิทานภาพเรื่อง “เรือกับรั้ว” ผลงานภาพโดย อาจารย์เทพศิริ สุขโสภา เรื่องราวที่ถ่ายทอดในนิทานนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากอาจารย์ ปรีดี พนมยงค์

สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 1 (U1)

ห้องชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ห้องชาญวิทย์ เกษตรศิริ เป็นห้องเก็บหนังสือส่วนตัวของอาจารย์ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มอบให้แก่หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อผู้ที่สนใจศึกษาชีวิตและผลงานผ่านหนังสือและตำราวิชาการที่มีหลากหลายประเภท

สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 1 (U1)

มุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียน

มุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียน จัดแสดงนิทรรศการประวัติอาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ พร้อมกับรวบรวมหนังสือวิชาการด้านต่าง ๆ ของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาไว้ เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาข้อมูล

สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 1 (U1)

ห้อง 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ

ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ เป็นผู้ก่อตั้งและคณบดีคนแรกของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ริเริ่มหลักสูตรวิชาพื้นฐานทั่วไป ทั้งยังมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมรดกโลกของประเทศไทย

สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 2 (U2)

ห้องสารนิเทศดนตรี เรวัต พุทธินันทน์

ห้องสารนิเทศดนตรี เรวัต พุทธินันทน์ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ เรวัต พุทธินันทน์ และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง : พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการผลงานและประวัติของ เรวัต พุทธินันทน์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นนักแต่งเพลง นักร้อง นักดนตรีที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย รวมทั้งจัดเป็นพื้นที่ให้บริการสื่อการศึกษา โสตทัศนวัสดุด้วย ส่วนที่สอง : ห้องกิจกรรมเรวัต พุทธินันทน์ ใช้สำหรับจัดกิจกรรมสัมมนา ฉายภาพยนตร์ ฯลฯ

สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 2 (U2)

มุมหนังสือพิเศษ

ห้องหนังสือหายาก

ห้องหนังสือหายาก สถานที่เก็บรวบรวมหนังสือและวัสดุย่อส่วนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทรงคุณค่ามากกว่า 20,000 รายการ ได้แก่ หนังสือคำสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หนังสืออนุสรณ์ หนังสือคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา หนังสืออนุสรณ์งานศพ หนังสือต้องห้าม หนังสือหายากในหมวดสาขาทั่วไป หนังสือศิลปะ หนังสือขนาดพิเศษ คำพิพากษาศาลฎีกา ราชกิจจานุเบกษา และแผนที่ ผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่ห้องหนังสือหายาก หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 1 (U1) นอกจากนี้ หนังสือหายากบางส่วนได้จัดทำในรูปแบบดิจิทัลซึ่งสามารถเข้าถึงได้ ผ่าน TU Digital Collections คลังทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้บริการสืบค้นเอกสารฉบับเต็มแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 1 (U1)

มุมปากีสถาน

มุมปากีสถานก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อบริการหนังสือเกี่ยวกับประเทศปากีสถานในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ แหล่งมรดกทางอารยธรรม ภาษาและวรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจ นโยบายต่างประเทศ และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีโสตทัศนูปกรณ์ วีดิทัศน์เกี่ยวกับดนตรี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีชาวปากีสถาน

สถานที่ : หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 1 (U1)

มุมหนังสือ ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม

ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม เป็นคณบดีคนแรกของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับทางด้านรัฐศาสตร์

สถานที่ : ห้องสมุดศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 5

มุมหนังสือ พล.อ.อ. สิทธิ เศวตศิลา

พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา (7 มกราคม พ.ศ. 2462 - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558) อดีตองคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตเลขาธิการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สถานที่ : ห้องสมุดศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 5

มุมหนังสือ รัสเซีย รศ. นรนิติ เศรษฐบุตร

ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับทางด้านรัสเซีย

สถานที่ : หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต

นิทรรศการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 4

ห้องนิทรรศการ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ห้องนิทรรศการ “ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ” เป็นส่วนหนึ่งของหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายในห้องนิทรรศการจะรวบรวมประวัติของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตั้งแต่แรกเกิด วัยเยาว์ วัยเรียน หน้าที่การงาน ตลอดจนตำแหน่งที่สำคัญๆ ของท่านผู้ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งของประเทศไทย ได้แก่ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น ห้องนิทรรศการแห่งนี้ได้รวบรวมชีวประวัติของท่านอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ รวมถึงคุณประโยชน์ที่ท่านได้ทำสมัยที่ท่านยังมีชีวิต

ห้องนิทรรศการ “ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ” เริ่มจากเป็นโครงการ Puey’s collection ในปีพ.ศ. 2525 โดย คณะเศรษฐศาสตร์ขอกล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ Puey’s collection เพื่อให้มีการรวบรวมผลงานเขียนของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และงานที่ผู้อื่นเขียนถึงท่าน โดยรวบรวมเก็บในห้อง Puey’s collection อยู่ภายในห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ในสมัยนั้น ซึ่งต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อเป็นเกียรติแด่ท่านอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

สถานที่ : หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต

ห้องสมุดที่ให้บริการ:

หอสมุดปรีดี พนมยงค์

ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม

หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

go Top