THAMMASAT UNIVERSITY LIBRARY

Search

E-Procurements

ตัวอย่างรายการวัสดุและครุภัณฑ์

21.06.2022Views 4748

Writer
E-mail
วัสดุ
มี 3 ประเภท คือ (1) วัสดุคงทน (2) วัสดุสิ้นเปลือง (3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่

วัสดุคงทน
คือ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า

วัสดุสิ้นเปลือง 
คือ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม

วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
คือ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง


ครุภัณฑ์ 
คือ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
1) คงทนถาวร
2) มีอายุการใช้งานยืนนาน
3) เมื่อชำรุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม

 
วัสดุ ครุภัณฑ์
ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ประเภท ครุภัณฑ์
รายชื่อวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559
- ไม้ต่างๆ กระดาษ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา - รถยนต์นั่ง
- แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึก ท่อต่างๆ - รถยนต์โดยสาร
- เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ดินสอ ดอกลำโพง - รถเข็น
- เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ปากกา หน่วยประมวลผล - รถยกของ
- ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ยางลบ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard Disk Drive) - รถปั้นจั่น
- ไม้บรรทัดเหล็ก น้ำยาลบคำผิด ซีดีรอมไดรฟ์ - รถบรรทุก
- กรรไกร เทปกาว แผงวงจร - รถไถ
- หม้อ ซองเอกสาร เบาะรถยนต์ - รถแทรคเตอร์
- กระทะ ลวดเย็บกระดาษ เครื่องยนต์ - เครื่องทำลายเอกสาร
- กะละมัง กาว ชุดเกียร์รถยนต์ - เครื่องสแกนเนอร์
- ตะหลิว ชอล์ค เบรก - เครื่องคอมพิวเตอร์
- กรอบรูป น้ำมันเบรก ครัช - จอคอมพิวเตอร์
- มีด ผงซักฟอก พวงมาลัย (รถยนต์) - เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
- ค้อน สบู่ สายพานใบพัด - เครื่องสำรองไฟ
- ไขควง น้ำยาดับกลิ่น หม้อน้ำ - กล้องส่องทางไกล
- คีม ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช/สัตว์ หัวเทียน - โต๊ะ
- ชะแลง อาหารสัตว์ แบตเตอรี่ - โต๊ะทำงาน
- จอบ พืชและสัตว์ จานจ่าย - โต๊ะรับแขก
- สิ่ว ปุ๋ย ล้อ - โต๊ะหมู่บูชา
- เสียม สำลี และผ้าพันแผล ถังน้ำมัน - เก้าอี้
- เลื่อย เวชภัณฑ์ ไฟหน้า - ตู้โชว์
- ขวาน แอลกอฮอล์ ไฟเบรก - ตู้เก็บของ
- กบไสไม้ ฟิล์มเอกซเรย์ - - ตู้เก็บเอกสาร
- เทปวัดระยะ เคมีภัณฑ์ - - ตู้นิรภัย
- เคียว น้ำมันทาไม้ - - ชั้นเก็บเอกสาร
- ประแจ ทินเนอร์ - - เครื่องดูดฝุ่น
- หนังสือ สี - - เครื่องขัดพื้น
- แปรงลบกระดานดำ ปูนซีเมนต์ - - เครื่องคำนวณ
- ถัง ทราย - - เครื่องชุมสายโทรศัพท์
- ถาด อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก - - ตู้โทรศัพท์
- แก้วน้ำ กระเบื้อง - - เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน
- เก้าอี้พลาสติก สังกะสี - - เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่
- - ตะปู - - เตาไมโครเวฟ
- - เหล็กเส้น - - เครื่องกรองอากาศ
- - น้ำหมึกปรินท์ - - โทรทัศน์
- - ตลับผงหมึก - - ลำโพง
- - ยางรถยนต์ - - เครื่องสัญญาณเตือนภัย
- - เทปพันสายไฟ - - จักรเย็บผ้า
- - สายไฟฟ้า - - เครื่องพ่นสี
- - หลอดไฟฟ้า - - เครื่องกรึง
- - พู่กัน - - เครื่องเจาะ
- - ฟิวส์ - - เครื่องผสมคอนกรีต
- - น้ำมันเชื้อเพลิง - - ตู้เก็บเมล็ดพันธุ์
- - แก๊สหุงต้ม - - เครื่องสีข้าวโพด
- - น๊อตและสกรู - - เครื่องตัดวัชพืช
- - หลอดไฟฟ้า - - เครื่องหว่านปุ๋ย
- - สมุด - - เครื่องหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์
- - - - - เครื่องกรอฟัน
- - - - - เครื่องให้ออกซิเจน
- - - - - เครื่องเอกซเรย์
- - - - - เครื่องวัดความดันโลหิต
- - - - - เครื่องตรวจเม็ดเลือด
- - - - - โคมไฟฟ้า
- - - - - กระดานดำ
- - - - - เคาน์เตอร์
- - - - - เครื่องพิมพ์ดีด
- - - - - เครื่องอัดสำเนา
- - - - - เครื่องถ่ายเอกสาร
- - - - - เครื่องเจียระไน
- - - - - เครื่องทอผ้า
- - - - - เครื่องตัดโลหะ
- - - - - เครื่องสูบน้ำ
- - - - - แท่นกลึง
- - - - - เครื่องคว้าน
- - - - - ถังเก็บเชื้อเพลิง
- - - - - เครื่องปั๊มและตัดโลหะ
- - - - - แท่นพิมพ์เครื่องพิมพ์แบบ
- - - - - จักรอุตสาหกรรม
- - - - - พัดลม
- - - - - กล้องถ่ายรูป
รายชื่อวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559      
วัสดุสำนักงาน หนังสือ กระดาษ - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร
วัสดุสำนักงาน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก หมึก - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสแกนเนอร์
วัสดุสำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ดินสอ - ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ
วัสดุสำนักงาน ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ปากกา - ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน
วัสดุสำนักงาน ไม้บรรทัดเหล็ก ยางลบ - ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะรับแขก
วัสดุสำนักงาน กรรไกร น้ำยาลบคำผิด - ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา
วัสดุสำนักงาน เก้าอี้พลาสติก เทปกาว - ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้
วัสดุสำนักงาน แปรงลบกระดานดำ ลวดเย็บกระดาษ - ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้โชว์
วัสดุสำนักงาน ตรายาง กาว - ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บของ
วัสดุสำนักงาน ขาตั้ง (กระดานดำ) ชอล์ค - ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร
วัสดุสำนักงาน ที่ถูพื้น สมุด - ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้นิรภัย
วัสดุสำนักงาน ตะแกรงวางเอกสาร ซองเอกสาร - ครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นเก็บเอกสาร
วัสดุสำนักงาน เครื่องตัดโฟม ตลับผงหมึก - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น
วัสดุสำนักงาน เครื่องตัดกระดาษ น้ำหมึกปรินท์ - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องขัดพื้น
วัสดุสำนักงาน เครื่องเย็บกระดาษ เทปพีวีซี แบบใส - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องคำนวณ
วัสดุสำนักงาน กุญแจ น้ำยาลบกระดาษไข - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องชุมสายโทรศัพท์
วัสดุสำนักงาน ภาพเขียน, แผนที่ กระดาษไข - ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้โทรศัพท์
วัสดุสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ ไม้บรรทัด - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน
วัสดุสำนักงาน แผงปิดประกาศ คลิป - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่
วัสดุสำนักงาน แผ่นป้านชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน เป๊ก - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องกรองอากาศ
วัสดุสำนักงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ เข็มหมุด - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรภาพหรือโทรสาร
วัสดุสำนักงาน มู่ลี่, ม่านปรับแสง (ต่อผืน) กระดาษคาร์บอน - ครุภัณฑ์สำนักงาน โคมไฟฟ้า
วัสดุสำนักงาน พรม (ต่อผืน) แฟ้ม - ครุภัณฑ์สำนักงาน กระดานดำ
วัสดุสำนักงาน นาฬิกาตั้งหรือแขวน สมุดบัญชี - ครุภัณฑ์สำนักงาน เคาน์เตอร์
วัสดุสำนักงาน พระพุทธรูป สมุดประวัติข้าราชการ - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์ดีด
วัสดุสำนักงาน พระบรมรูปจำลอง แบบพิมพ์ - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องอัดสำเนา
วัสดุสำนักงาน กระเป๋า ผ้าสำลี - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร
วัสดุสำนักงาน ตาชั่งขนาดเล็ก ธงชาติ - ครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลม
วัสดุสำนักงาน - สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ - ครุภัณฑ์สำนักงาน หีบเหล็กเก็บเงิน
วัสดุสำนักงาน - ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ
วัสดุสำนักงาน - น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล
วัสดุสำนักงาน - น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟน ฟิวส์ ดอกลำโพง ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องบันทึกเงินสด
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ขาตั้งไมโครโฟน เทปพันสายไฟฟ้า แผงวงจร ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์เช็ค
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หัวแร้งไฟฟ้า สายไฟฟ้า ผังแสดงวงจรต่างๆ ครุภัณฑ์สำนักงาน ลิฟต์
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า แผงบังคับทางไฟ ครุภัณฑ์สำนักงาน รถเข็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า หลอดไฟ - ครุภัณฑ์สำนักงาน ถังเก็บน้ำ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรุกระดาษไข
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องประจุไฟ ปลั๊กไฟฟ้า - ครุภัณฑ์สำนักงาน แท่นอ่านหนังสือ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - สวิตช์ไฟฟ้า - ครุภัณฑ์สำนักงาน ที่วางหนังสือพิมพ์
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุ - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรพิมพ์
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - ลูกถ้วยสายอากาศ - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องนับเหรียญ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - รีซีสเตอร์ - ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องนับธนบัตร
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์ - ครุภัณฑ์สำนักงาน วิทยุตามตัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ - ครุภัณฑ์สำนักงาน เต็นท์ขนาดใหญ่
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เบรกเกอร์ - ครุภัณฑ์สำนักงาน ตาชั่งดิจิทัล หรือขนาดใหญ่
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ - ครุภัณฑ์การศึกษา จักรเย็บผ้า
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับโทรทัศน์ - ครุภัณฑ์การศึกษา จักรอุตสาหกรรม
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - จานรับสัญญาณดาวเทียม - ครุภัณฑ์การศึกษา จักรทำลวดลาย
วัสดุงานบ้านงานครัว หม้อ ผงซักฟอก - ครุภัณฑ์การศึกษา จักรพันริม
วัสดุงานบ้านงานครัว กระทะ สบู่ - ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะนักเรียน
วัสดุงานบ้านงานครัว กะละมัง น้ำยาดับกลิ่น - ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเขียนตัวอักษร
วัสดุงานบ้านงานครัว ตะหลิว แปรง - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่ง
วัสดุงานบ้านงานครัว กรอบรูป ไม้กวาด - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร
วัสดุงานบ้านงานครัว มีด เข่ง - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยกของ
วัสดุงานบ้านงานครัว ถัง มุ้ง - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถปั้นจั่น
วัสดุงานบ้านงานครัว ถาด ผ้าปูที่นอน - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก
วัสดุงานบ้านงานครัว แก้วน้ำ ปลอกหมอน - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ถังเก็บเชื้อเพลิง
วัสดุงานบ้านงานครัว จานรอง หมอน - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หลังคารถบรรทุก
วัสดุงานบ้านงานครัว ถ้วยชาม ผ้าห่ม - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถลากเครื่องบิน
วัสดุงานบ้านงานครัว ช้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะ - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถเทรลเลอร์
วัสดุงานบ้านงานครัว กระจกเงา น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์
วัสดุงานบ้านงานครัว โอ่งน้ำ - - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยาน
วัสดุงานบ้านงานครัว ที่นอน - - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือยนต์
วัสดุงานบ้านงานครัว กระโถน - - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือบด
วัสดุงานบ้านงานครัว เตาไฟฟ้า - - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือติดท้าย
วัสดุงานบ้านงานครัว เตาน้ำมัน - - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือเร็ว
วัสดุงานบ้านงานครัว เตารีด - - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือพ่วง
วัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องบดอาหาร - - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แม่แรงยกอากาศยาน
วัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องตีไข่ไฟฟ้า - - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะเทท้าย
วัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องปิ้งขนมปัง - - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ
วัสดุงานบ้านงานครัว กระทะไฟฟ้า - - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำมัน
วัสดุงานบ้านงานครัว หม้อไฟฟ้า - - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ
วัสดุงานบ้านงานครัว หม้อหุงข้าวไฟฟ้า - - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องยนต์ (ยกเครื่องใหม่)
วัสดุงานบ้านงานครัว กระติกน้ำร้อน - - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเข็น
วัสดุงานบ้านงานครัว กระติกน้ำแข็ง - - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถแทรคเตอร์
วัสดุงานบ้านงานครัว ถังแก๊ส - - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องพ่นสี
วัสดุงานบ้านงานครัว เตา - - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคลื่องกลึง
ค่าอาหารเสริม - นม - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเจาะ
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน - วัสดุประกอบอาหาร - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องผสมคอนกรีต
วัสดุก่อสร้าง ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ
วัสดุก่อสร้าง ค้อน ทินเนอร์ ท่อต่างๆ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องกระทุ้งดิน หรือแอสฟัลท์
วัสดุก่อสร้าง คีม สี ท่อน้ำบาดาล ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเจาะหิน
วัสดุก่อสร้าง ชะแลง ปูนซีเมนต์ - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเจาะเหล็ก
วัสดุก่อสร้าง จอบ ทราย - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง สว่านเจาะแผ่นเหล็ก
วัสดุก่อสร้าง สิ่ว อิฐหรือซีเมนต์บล็อก - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเชื่อมโลหะ
วัสดุก่อสร้าง เสียม กระเบื้อง - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องผสมยางแอสฟัลท์
วัสดุก่อสร้าง เลื่อย สังกะสี - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดิน
วัสดุก่อสร้าง ขวาน ตะปู - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องมือทดลองความลาดเท
วัสดุก่อสร้าง