รายชื่อหนังสือพิมพ์ (LIST OF NEWSPAPERS)

ห้องสมุดมีหนังสือพิมพ์ให้บริการทั้งหมด 7 ชื่อ จำแนกเป็น หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 4 ชื่อ 
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ภาษาไทย 1 ชื่อ และหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ 2 ชื่อ โดยให้บริการเฉพาะฉบับปัจจุบัน และฉบับย้อนหลัง 1 เดือน ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
1. กรุงเทพธุรกิจ
2. ข่าวสด
3. โพสต์ทูเดย์
4. มติชน

หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ภาษาไทย
1. ประชาชาติธุรกิจ

Daily English Newspaper 
1.Bangkok Post
2.The Nation