2019-07-30: หอสมุดฯ ร่วมเปิดห้องสมุดโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ