Aggregator

การบริหารความเสี่ยง : แนวคิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและกรณีศึกษา = Enterprise risk management /

1 week ago
By จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 . 18, 304 หน้า : 9786163146922 | 6163146921 Place Hold on การบริหารความเสี่ยง :

การศึกษาพฤติกรรมความเป็นพลเมืองสำหรับสังคมไทย = The study of citizenship behavior for Thai society /

1 week ago
By ถวิลวดี บุรีกุล.. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2563 . l, 295 หน้า : , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. Place Hold on การศึกษาพฤติกรรมความเป็นพลเมืองสำหรับสังคมไทย =

Smart City Guide Book II : นวัตกรรมการบริหาร กับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ศตวรรษที่ 21 /

1 week ago
By เอกชัย สุมาลี.. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2563 . viii, 127 หน้า : , เป็นส่วนหนึ่งจากงานวิจัย "โครงการพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะ ระยะที่ 2 : การขับเคลื่อนสู่การนำองค์กรความรู้ไปปฏิบัติในสถานการณ์กจริง". 9786164761315 | 616476131X Place Hold on Smart City Guide Book II :

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : กรณีศึกษาการใช้แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนไทยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน /

1 week ago
By ถวิลวดี บุรีกุล.. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 . xx, 109 หน้า : , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. 9786164761322 | 6164761328 Place Hold on การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :

การบริหารความเสี่ยง : แนวคิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและกรณีศึกษา = Enterprise risk management /

1 week ago
By จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 . 18, 304 หน้า : 9786163146922 | 6163146921 Place Hold on การบริหารความเสี่ยง :

การบริหารความเสี่ยง : แนวคิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและกรณีศึกษา = Enterprise risk management /

1 week ago
By จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 . 18, 304 หน้า : 9786163146922 | 6163146921 Place Hold on การบริหารความเสี่ยง :

#ทำแท้ง #มุมมองหลากหลายมิติ #อาญาห้าม #สิทธิเสรีภาพ #รัฐธรรมนูญ /

1 week ago
กรุงเทพฯ : กองทุน, 2563 . 90 หน้า : , วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. Place Hold on #ทำแท้ง #มุมมองหลากหลายมิติ #อาญาห้าม #สิทธิเสรีภาพ #รัฐธรรมนูญ /

#ทำแท้ง #มุมมองหลากหลายมิติ #อาญาห้าม #สิทธิเสรีภาพ #รัฐธรรมนูญ /

1 week ago
กรุงเทพฯ : กองทุน, 2563 . 90 หน้า : , วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. Place Hold on #ทำแท้ง #มุมมองหลากหลายมิติ #อาญาห้าม #สิทธิเสรีภาพ #รัฐธรรมนูญ /

คำอธิบายพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 : ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2562 /

1 week 3 days ago
By วิชัย ตันติกุลานันท์.. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2562 . 253 หน้า. 9786162603983 | 6162603989 Place Hold on คำอธิบายพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 :

ศาสตร์การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา = Science of social studies learning management /

1 week 3 days ago
By พิชาติ แก้วพวง.. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 . 494 หน้า : 9786165724036 | 6165724035 Place Hold on ศาสตร์การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา =