Sources

New Books

กฎหมายโทรคมนาคม = Telecommunication law : การกำกับดูแลกิจการและจัดสรรคลื่นความถี่ และสิทธิเข้าใช้วงโคจรเดียวเทียม พร้อมด้วยพัฒนาการสำคัญในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ /

More posts about New Books

Library Branch Feed: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus

กฎหมายโทรคมนาคม = Telecommunication law : การกำกับดูแลกิจการและจัดสรรคลื่นความถี่ และสิทธิเข้าใช้วงโคจรเดียวเทียม พร้อมด้วยพัฒนาการสำคัญในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ /

More posts about Library Branch Feed: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus

Library Branch: Faculty of Journalism and Mass Communication Library

More posts about Library Branch: Faculty of Journalism and Mass Communication Library

Library Branch: Nongyao Chaiseri Library

More posts about Library Branch: Nongyao Chaiseri Library

Library Branch: Pridi Banomyong Library

More posts about Library Branch: Pridi Banomyong Library

Library Branch: Professor Direk Jayanama Library

บทสำรวจวาทกรรมชนบทและบ้านนอกในความเป็นไทย : รื้อ-สร้าง-ทบทวน สำนึกและมายาคติต่อความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำของชนบทกับเมืองตั้งแต่ไพร่ ขาวนา คนเสื้อแดง ถึงชนชั้นกลางใหม่ /

ความเป็นมาของความคิดทางการเมืองในสยามไทย : บทความวิเคราะห์และตีความ ว่าด้วยความคิดของไพร่กระฎุมพีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในระยะก้าวผ่านจากสังคมไทยเดิมสู่การเป็นสังคมสมัยใหม่ /

More posts about Library Branch: Professor Direk Jayanama Library

Library Branch: Professor Sangvian Indaravijaya Library

More posts about Library Branch: Professor Sangvian Indaravijaya Library

Library Branch: Puey Ungphakorn Library (Econ.)

การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อรองรับโอกาสและผลกระทบจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ = Local economic development to support opportunities and impacts from special economic zones along the southern economic corridor /

More posts about Library Branch: Puey Ungphakorn Library (Econ.)