ปฏิทินและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยคลังและพัสดุ งานอำนวยการ แจ้งเวียนปฏิทินการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี งานอำนวยการ

2. ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างและจำหน่ายพัสดุประจำปี

3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณค่าหนังสือหายาก

4. ตารางรายการซื้อวัสดุสำนักงาน จากศูนย์หนังสือ มธ.

5. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตรวจรับหนังสือ ถึง 30 ก.ย. 64

6. แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกันหรือควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019


ตารางรับหนังสือพิมพ์ประจำเดือน ปีงบประมาณ 2563

https://bit.ly/2RiD0xB


เอกสารสำเนาการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

https://bit.ly/3dVjh0R


ทะเบียนผู้ส่งมอบ

https://bit.ly/3b1aOHi


ทะเบียนทรัพย์สินของผู้ส่งมอบหรือผู้ให้บริการภายนอก

https://bit.ly/3c1KTiP