พัสดุโพสต์ - AM Post

ช่องทางการสื่อสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามมาตรฐาน ISO9001: 2015 และ ISO14001: 2015

 

(1) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - พฤศจิกายน 2562
(1) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - พฤศจิกายน 2562
(2) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 - พฤศจิกายน 2562
(2) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 - พฤศจิกายน 2562
(3) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - ธันวาคม 2562
(3) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - ธันวาคม 2562
(4) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 - ธันวาคม 2562
(4) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 - ธันวาคม 2562
(5) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - มกราคม 2563
(5) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - มกราคม 2563
AM_Post (6)
(6) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 - มกราคม 2563
(7) ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 - มกราคม 2563
(7) ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 - มกราคม 2563
(8) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - กุมภาพันธ์ 2563
(8) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - กุมภาพันธ์ 2563
(9) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - มีนาคม 2563
(9) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - มีนาคม 2563
(10) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 - มีนาคม 2563
(10) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 - มีนาคม 2563
(11) ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 - มีนาคม 2563
(11) ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 - มีนาคม 2563
(12) ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 - มีนาคม 2563
(12) ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 - มีนาคม 2563
(13) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - กรกฎาคม 2563
(13) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - กรกฎาคม 2563
(14) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 - กรกฎาคม 2563
(14) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 - กรกฎาคม 2563
(15) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - สิงหาคม 2563
(15) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - สิงหาคม 2563
(16) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 - สิงหาคม 2563
(16) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 - สิงหาคม 2563
(17) ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 - สิงหาคม 2563
(17) ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 - สิงหาคม 2563
(18) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - กันยายน 2563
(18) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - กันยายน 2563
(19) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 - กันยายน 2563
(19) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 - กันยายน 2563
(20) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - ธันวาคม 2563
(20) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 - ธันวาคม 2563
(21) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 - ธันวาคม 2563
(21) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 - ธันวาคม 2563
(22) ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 - ธันวาคม 2563
(22) ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 - ธันวาคม 2563
(23) ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 - ธันวาคม 2563
(23) ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 - ธันวาคม 2563
(24) ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 - มีนาคม 2564
(24) ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 - มีนาคม 2564
(25) ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 - มีนาคม 2564
(25) ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 - มีนาคม 2564