โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (แผน, TOR, ราคากลาง, ประกาศผลผู้ชนะ)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 โครงการ

- ราคากลางงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบระมาณ 2564 จำนวน 4 โครงการ

- ฐานข้อมูล SciFinder (ฐ.04)

- ฐานข้อมูล PressReader (ฐ.05)

- ฐานข้อมูล OCLC Connexion (ฐ.06)

- ฐานข้อมูล LWW Total Access Collection (ฐ.12)

- ฐานข้อมูล CNKI (ฐ.13)

- ฐานข้อมูล JSTOR (ฐ.14)

- ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Cambridge eBook: CBO-HSS Complete - EBA Package2020 (ฐ.15)

- ฐานข้อมูล Taylor & Francis Online Journal 3 รายการ และวารสารออนไลน์ 78 รายชื่อ (ฐ.16)

- ฐานข้อมูล Nature Journals (ฐ.21)

- ฐานข้อมูล SAGE Premier (ฐ.23)

- ฐานข้อมูล Oxford University Press E-Journals (ฐ.25)

- วารสารภาษาต่างประเทศ 34 รายการ (วส.08)

- วารสารภาษาต่างประเทศ 33 รายการ (วส.09)

- วารสารออนไลน์ภาษาต่างประเทศ 44 รายการ (วส.10)

- วารสารออนไลน์ 56 รายการ (วส.11)

- วารสารออนไลน์ สำนักพิมพ์ Elsevier (วส.13)

- ฐานข้อมูล Wiley-Blackwell Full Collection E-Journals (ฐ.26)

- วารสารออนไลน์ 25 รายการ และหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ The New Palgrave: A Dictionary of Economics (วส.15)

- วารสารออนไลน์ จำนวน 99 รายการ (วส.18)

- สิทธิการเข้าใช้ WorldCat Discovery (ฐ.28)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date