โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (แผน, TOR, ราคากลาง, ประกาศผลผู้ชนะ)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 โครงการ

- ราคากลางงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบระมาณ 2564 จำนวน 4 โครงการ

- ฐานข้อมูล SciFinder (ฐ.04)

- ฐานข้อมูล PressReader (ฐ.05)

- ฐานข้อมูล OCLC Connexion (ฐ.06)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Procurement: Start Date