บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

TULIBS ask a librarian service's logo

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า คือ บริการที่หอสมุดจัดไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดทุกท่าน เพื่อให้ความช่วยเหลือในการค้นคว้าค้นหาคำตอบที่ต้องการ โดยผู้ใช้บริการสามารถสอบถามและรับคำปรึกษาได้ด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ ของห้องสมุดสาขาทุกแห่งหรือสอบถามทาง E-mail ได้ที่ tulib@tu.ac.th 

ห้องสมุดที่ให้บริการ:
หอสมุดปรีดี พนมยงค์
ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม
ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์
ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์)
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง