Full Text Finder Service

Full Text Finder Service

บริการค้นหาและจัดส่งเอกสารฉบับเต็ม สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพียงแจ้งรายละเอียดของบทความ หรือ Book Chapter ที่ต้องการ บรรณารักษ์จะค้นหาและจัดส่งให้ทางอีเมลภายใน 1-3 วันทำการ

กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น 
บทความ : ชื่อบทความ / ชื่อผู้แต่ง / ชื่อวารสาร / ปีที่ /  ฉบับที่  / หน้าที่ 
BookChapter : ชื่อบท / ชื่อหนังสือ / ชื่อผู้แต่ง
และ link ที่ท่านพบแต่ไม่สามารถ download ได้
(สืบค้นจาก เว็บไซต์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เท่านั้น)

Go to Online form 

หรือที่ e-mail: iltulibrary@gmail.com

หมายเหตุ: บริการเฉพาะบทความวารสาร และ Book Chapter ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น