วีดิทัศน์รวมความรู้

Get To Know Your Resources

การค้นหา e-Books@TU Libraries
การค้นหาทรัพยากรด้วย One Search

One search ระบบค้นหาหนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสืออ้างอิง วารสาร ภาพยนตร์ ซีดีเพลง ทั้งที่อยู่ในรูปแบบตัวเล่ม (Printed) และแบบดิจิทัล ด้วยการใส่คำค้นเพียงครั้งเดียว แต่ได้ผลการสืบค้นที่ครอบคลุมทรัพยากรทั้งหมดที่ห้องสมุดมีให้บริการ รวมทั้งข้อมูลในฐานข้อมูลออนไลน์

การค้นหาหนังสือด้วย Koha Library Catalog
การสืบค้น Citations จากฐานข้อมูล TCI, ISI, SCOPUS (ตอนที่ 2)

เรื่อง: การสืบค้น citation จากฐานข้อมูล TCI, ISI, SCOPUS
จัดทำโดย: คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ (Knowledge management) ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ สำนักหอสมุด
วันและเวลา: วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น.
สถานที่: ห้องส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การสืบค้น Citations จากฐานข้อมูล TCI, ISI, SCOPUS (ตอนที่ 3)

เรื่อง: การสืบค้น citation จากฐานข้อมูล TCI, ISI, SCOPUS
จัดทำโดย: คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ (Knowledge management) ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ สำนักหอสมุด
วันและเวลา: วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น.
สถานที่: ห้องส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การสืบค้น Citations จากฐานข้อมูล TCI, ISI, SCOPUS (ตอนที่ 4)

เรื่อง: การสืบค้น citation จากฐานข้อมูล TCI, ISI, SCOPUS
จัดทำโดย: คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ (Knowledge management) ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ สำนักหอสมุด
วันและเวลา: วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น.
สถานที่: ห้องส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การสืบค้น Citations จากฐานข้อมูล TCI, ISI, SCOPUS (ตอนที่ 5)

เรื่อง: การสืบค้น citation จากฐานข้อมูล TCI, ISI, SCOPUS
จัดทำโดย: คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ (Knowledge management) ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ สำนักหอสมุด
วันและเวลา: วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น.
สถานที่: ห้องส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

การสืบค้น Citations จากฐานข้อมูล TCI, ISI, SCOPUS (ตอนที่ 6)

เรื่อง: การสืบค้น citation จากฐานข้อมูล TCI, ISI, SCOPUS
จัดทำโดย: คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ (Knowledge management) ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ สำนักหอสมุด
วันและเวลา: วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น.
สถานที่: ห้องส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การสืบค้น Citations จากฐานข้อมูล TCI, ISI, SCOPUS (ตอนที่ 1)

เรื่อง: การสืบค้น citation จากฐานข้อมูล TCI, ISI, SCOPUS
จัดทำโดย: คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ (Knowledge management) ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ สำนักหอสมุด
วันและเวลา: วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น.
สถานที่: ห้องส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย
การสืบค้นฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม One Search

การสืบค้นฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม One Search นำเสนอโดย นางปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ บรรณารักษ์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การส่งวิทยานิพนธ์เข้าสู่ระบบ MyCat (สำหรับเจ้าหน้าที่)
การส่งวิทยานิพนธ์เข้าสู่ระบบ MyCat สำหรับนักศึกษา
การอ้างอิงและรายการอ้างอิง ตอนที่ 1 : วิธีการลงอ้างอิง (Citations)

การอ้างอิงและรายการอ้างอิง ตอนที่ 1 วิธีการลงอ้างอิง (Citations) บรรยายโดย นางสาวพูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ บรรณารักษ์หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอ้างอิงและรายการอ้างอิง ตอนที่ 2 : รายการอ้างอิง (References)

การอ้างอิงและรายการอ้างอิง : ตอนที่ 2 รายการอ้างอิง (References) เป็นบทเรียนประกอบวิชา การจัดทำวิทยานิพนธ์ บรรยายโดย นางสาวพูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ บรรณารักษ์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การใช้งานโปรแกรม EndNote
ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์

Get To Know Your Library

รวมผลงานผู้อำนวยการหอสมุดฯ รอบ 3 ปี
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
ศูนย์การเรียนรู้ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   (Krom Luang Naradhiwas Rajanagarinda Learning Centre) หรือ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (Self Access Learning Center) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีความทันสมัย ประกอบด้วยสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล สื่อ Multimedia เพื่อความรู้และความบันเทิง ห้อง Common Room สำหรับการทำงานหรือประชุม รวมทั้งบริการด้านอาหาร  เครื่องดื่ม และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเล่าเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันของนักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้นี้ให้บริการในพื้นที่ประมาณ 15,300 ตารางเมตร อยู่ในบริเวณติดกับอาคารหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    สามารถให้บริการแก่นักศึกษาในการศึกษาและคันคว้าความรู้ในด้านต่างๆ อย่างครบวงจร โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลพื้นที่

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีเมตตาต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง โดยทรงรับเป็นพระอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ทรงปฏิบัติพระภารกิจทั้งในฐานะพระอาจารย์ที่ทรงรับงานสอนวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส และในฐานะผู้บริหาร ทรงดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศา และผู้อำนวยการภาษาต่างประเทศ อันประกอบด้วย ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น และรัสเซีย ของคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ 2512-2519 ทรงเป็นต้นแบบของการมีวินัยและการศึกษาหาความรู้ยั่งยืนแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมตลอดถึงพสกนิกรชาวไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ขอรับพระราชทานชื่อศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองแห่งมหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ว่า “ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” (Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra Learning Centre)

ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

พื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วย

ชั้นที่ 1 :    โซนธุรกิจ (Business zone)
ชั้นที่ 2 :    โซนทบทวนความรู้ (Tutoring zone) ห้องประชุมกลุ่มย่อย พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว
ชั้นที่ 3 :    โซนอ่านหนังสือ (Living zone)
ชั้นที่ 4 :    ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ห้องชมภาพยนตร์ (Multimedia zone and Language Center)
ชั้นที่ 5 :    ร้านกาแฟ (Coffee shop)
 

 

 

หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์: แนะนำการใช้งานห้องสมุด (ภาษาไทย)

หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

ชั้นที่ 1: โซนอ่านหนังสือ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง นิทรรศการอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ชั้นที่ 2: โซนบริการยืม-คืน หนังสือ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ห้องมัลติมีเดีย 

วิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หนังสือภาษาต่างประเทศ วารสารฉบับปัจจุบันและล่วงเวลา หนังสือพิมพ์ปัจจุบันและล่วงเวลา

ชั้นที่ 3: ห้องบริการสื่อการศึกษา โสตทัศนวัสดุ ห้องกิจกรรม
หนังสือภาษาไทย หนังสืออ้างอิงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ นวนิยาย เรื่องสั้นและวรรณกรรม
 

Get To Know Yourself

Let's Color Your Life

Color Your Life วีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาเส้นทางการดำเนินชีวิตของตนเองอย่างมีเป้าหมาย ผ่านบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในชีวิต

Let's Color Your Life : จิตชนก ต๊ะวิชัย (น้องหนูดี)

ชาวนาติดใบปริญญาซึ่งจบการศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พูดถึงชีวิตกับการเรียนรู้อย่างน่าสนใจว่า "อย่าเสียเวลาในสิ่งที่ไม่ใช่เรา เอาเวลามาทำในสิ่งที่เป็นเราดีกว่า"

Let's Color Your Life : ดร. อริสรา กำธรเจริญ

นักแสดง พิธีกร และอาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้มุ่งมั่นและพยายามทำตามฝัน "ความฝันนั้นสำคัญ พยายามทำความฝันให้เป็นจริง ยิ่งไม่รู้ต้องลอง เพราะฝันนั้นเปลี่ยนได้เรื่อยๆ"

Let's Color Your Life : วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

พิธีกร นักแสดง นักสร้างสรรค์ ศิษย์เก่าจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คนรุ่นใหม่ที่เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ การได้เริ่มต้น และได้ลองทำในทุกๆ สิ่งที่อยากทำ ช่วยให้เข้าใจโลก และเข้าใจตัวเองมากขึ้น โดยทิ้งข้อความที่น่าสนใจว่า "ความฝันไม่ต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่ๆ หรือสิ่งที่เป็นเป้าหมายสุดท้าย"
 

Let's Color Your Life : สรกล อดุลยานนท์

นักเขียนเจ้าของนามปากกา "หนุ่มเมืองจันท์" มีมุมมองและความเชื่อที่ว่า "ความฝันที่ดี คือ ต้องลงมือทำ"