โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (แผน, TOR, ราคากลาง, ประกาศผลผู้ชนะ)

- ซื้อวารสารออนไลน์และฉบับพิมพ์ จำนวน 60 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วส.18)

- ซื้อวารสารออนไลน์และฉบับพิมพ์ จำนวน 34 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (วส.19)

- ซื้อวารสารออนไลน์ จำนวน 133 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วส.16)

- ซื้อฐานข้อมูล SAGE Premier โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฐ.29)

- ซื้อฐานข้อมูล Wiley-Blackwell Full Collection E-Journals โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฐ.27)

- ซื้อสิทธิการเข้าใช้ WorldCat Local โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฐ.30)

- ซื้อฐานข้อมูล Project Muse โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฐ.28)

- ซื้อวารสารออนไลน์ จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วส.17)

- ซื้อวารสารออนไลน์ จำนวน 102 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วส.15)

- ซื้อฐานข้อมูล Taylor & Francis Online Journal โดยวิธีคัดเลือก (ฐ.18)

- ซื้อฐานข้อมูล Taylor & Francis Medical Library โดยวิธีคัดเลือก (ฐ.17)

- ซื้อฐานข้อมูล Nature Journals โดยวิธีคัดเลือก (ฐ.16)

- ซื้อฐานข้อมูล Oxford University Press E-Journals โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฐ.23)

- ซื้อวารสารออนไลน์ 26 รายการ และหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ The Statesman's Yearbook, New Palgrave Dictionary of Economics Online โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วส.07)

- ซื้อวารสารออนไลน์ ScienceDirect Collections โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วส.11)

- ซื้อฐานข้อมูล Journal Citation Reports โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฐ.14)

- ซื้อฐานข้อมูล JSTOR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฐ.12)

- ซื้อฐานข้อมูล CNKI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฐ.15)

- ซื้อฐานข้อมูล LWW Total Access Collection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฐ.13)

- ซื้อฐานข้อมูล SciFinder โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฐ.05)

- ซื้อฐานข้อมูล PressReader โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฐ.03)

- ซื้อฐานข้อมูล OCLC Connexion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฐ.02)

- ซื้อฐานข้อมูล CINAHL Complete โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฐ.31)

- ซื้อฐานข้อมูล PsycARTICLES และ PsycINFO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฐ.34)

- ซื้อวารสารออนไลน์ JAMA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วส.24)

- ซื้อฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฐ.35)

- ซื้อฐานข้อมูล Business Source Complete โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฐ.36)

- ซื้อสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรมออนไลน์ Turnitin โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฐ.37)

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการ (จ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 หอสมุดป๋วยฯ, จ้างปรับปรุงห้องทำงานชั้น 1 อาคารหอสมุด, จ้างปรับปรุง Application มือถือ 1 ระบบ, ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก)